Search again

พบ: 77  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Mushrooms : cultivation, nutritional value, medicinal effect, and environmental impact / Shu-Ting Chang, PhilipG. Miles.
ผู้แต่ง
Chang, Shu-ting.
สำนักพิมพ์
Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2004.
เลขเรียก
SB353 .C43 2004
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Seed production techiques of major crops / by O.P. Verma.
ผู้แต่ง
Verma, O.P.
สำนักพิมพ์
New Delhi : Daya publishing house, c2015.
เลขเรียก
SB117 .V522 2015
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
The transition of upland agriculture: a community-based study in Bolaven Plateau, Laos People Democratic Republic = การเปลี่ยนผ่านของเกษตรกรรมบนที่สูง : การศึกษาชุมชนบนที่ราบสูง "บอละเวน" สาธารณรัฐประ...
ผู้แต่ง
Phosy Keosiphandone.
สำนักพิมพ์
2014.
เลขเรียก
S604.3 P575 2014
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ = Screening of endophytic actinomycetes that against fusarium wilt in tomato / เอมอร คำเพรา...
ผู้แต่ง
เอมอร คำเพราะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
SB976.M55 อ911ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ = Screening of endophytic actinomycetes that against bacterial wilt in tomato / ธัญญม...
ผู้แต่ง
ธัญญมน ชบาศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549.
เลขเรียก
SB976.M55 ธ451ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การจัดการธาตุอาหารเพื่อผลิตส้มโอคุณภาพ / สมศักดิ์ มณีพงศ์.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ มณีพงศ์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
SB370.P86 ส282 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายทอด qBl1 และ qBl11 ควบคุมลักษณะต้านทานโรคไหม้เข้าสู่สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอม Jasmine IR57514 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก/ ลดารัตน์ ทันที.
ผู้แต่ง
ลดารัตน์ ทันที.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
SB191.R5 ล117 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน = Gene analysis and development of stable male sterile hot pepper (Capsicum annuun L.) / บุบผา ...
ผู้แต่ง
บุบผา ใจเที่ยง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
SB307.P4 บ638ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินสมรรถนะการผสมและสหสัมพันธ์ของมะเขือเทศอุตสาหกรรม = Identifying of combining ability and correlation of processing tomato parental lines/ นิภาพร สีทน.
ผู้แต่ง
นิภาพร สีทน.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
SB349 น624 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงพันธุ์พืชระดับโมเลกุล / สุรีพร เกตุงาม.
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
SB123 ส866 2556,SB ส866ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ = Animal breeding / ผู้เขียน ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ.
ผู้แต่ง
ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
SF105 ศ111 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาโลจิสติกส์ : ระบบห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนการผลิตไหมไทย/ [คณะผู้จัดทำ สมหญิง ชูประยูร ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559.
เลขเรียก
SF553.T5 ก494 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเกษตรเชิงพหุภารกิจ : แนวคิดมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย / โดย ชพิกา สังขพิทักษ์ ; บรรณาธิการ ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, วรภัทร จิตรไพศาลศรี, ...
ผู้แต่ง
ชพิกา สังขพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560.
เลขเรียก
S604.5 ช161 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าชายเลน (ฉบับปรับปรุง) / คณะผู้เรียบเรียง ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556.
เลขเรียก
SD397.M25 ค695ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเรียนรู้อย่างง่าย : เรื่องการผลิตภายใต้เกษตรพันธะสัญญาไทย-ลาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและวิจัย ไทย-ลาว/ลาว-ไทย / นักวิจัย เยาวเรศ เชาวนพูนผล ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้เ...
ผู้แต่ง
เยาวเรศ เชาวนพูนผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
เลขเรียก
SB191.M2 ย546 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles