Search again

พบ: 31  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Frederick Law Olmsted / by John Emerson Todd.
ผู้แต่ง
Todd, John Emerson.
สำนักพิมพ์
Boston : Twayne, c1982.
เลขเรียก
SB470.O5 T63
หนังสือ Loading...

image
การผลิตล่ะหุ่งอย่างถูกต้องและเหมาะสม = Good agricultural practices for castor / ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : อุบลยงสวัสดิ์ออฟเซต, [2542].
เลขเรียก
SB299.C3 ก491
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาการเกษตร : โครงการชลประทานเขื่อนแม่กลอง / [ผู้เขียนเอกสาร สุรัตน์ สงวนทรัพย์ ; คณะผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ถนัด เกิดงาม ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร. กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ, 2547.
เลขเรียก
SB112 ส857
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลสภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2545 / สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : สำนักงาน], 2545.
เลขเรียก
SB108.T5 ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งา : พืชทรงคุณค่า / ผู้เขัยนและเรียงเรียง นฤทัย วรสถิตย์ ... [และคนอื่น ๆ ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยพืชไร่, 2541.
เลขเรียก
SB299.S4 ง311
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน = Development of indoor cultivation of straw mushrooms / [หัวหน้าโครงการวิจัย] อุทัย อันพิมพ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
SB353.5.S77 อ221
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยอิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective microoganisms (EM)) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข 7 ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด = Effects of effective microo...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
SB191.R5 ร451อ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานชุดโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง = The development for potential of Stemona collonsae extracts as therapeutic agents and insecticide / บังอร...
ผู้แต่ง
บังอร ศรีพานิชกุลชัย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
SB119 บ112
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี ... / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงาน ; 2541.
เลขเรียก
S544.5.T5 ส691
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานประจำปี.... / สำนักวิจัยแลัพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำนักพิมพ์
2546.
เลขเรียก
SH307.T364 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์พันธุไม้หายากจังหวัดอุบลราชธานี : การผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาพันธุ์ไม้ตระกูลขิงข่า / หัวหน้าโครงการ วสุ อมฤตสุทธิ์.
ผู้แต่ง
วสุ อมฤตสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2547.
เลขเรียก
SB307.G5 ว363
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการการฝึกอบรมเชื่อมโลหะและเครื่องมือกลสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน / หัวหน้าโครงการ เขษมศักดิ์ สงสอน, ผู้ร่วมโครงการ ทองคำ กิริยะ, อรุ...
ผู้แต่ง
เขษมศักดิ์ สงสอน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
S675.5 ข675
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles