Search again

พบ: 353  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คู่มือโรคผัก / กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียก
SB731 ค695 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฅน (รักษ์) ตะโหมด / [บรรณาธิการ ธีระ จันทร์เพชร ... [และคนอื่น ๆ] ; รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล ชลธิชา พลายชุม ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ชลธิชา พลายชุม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560.
เลขเรียก
SD414.T5 ช224 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งา : การผลิต การปรับปรุงพันธุ์ และการแปรรูป / โดย อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์.
ผู้แต่ง
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ"ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป'งา" สำหรับพื้นที่ชุมชนวิทยาศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
SB299.S4 อ398,SB อ398 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ง่ายๆ--สไตล์--บัว : Simple styles of lotus and waterlily flower arrangrements / วินัย ตาระเวช.
ผู้แต่ง
วินัย ตาระเวช.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2553.
เลขเรียก
SB449.3.L7 ว619
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จัดสวนถาด / ยุคคล จิตสำรวย.
ผู้แต่ง
ยุคคล จิตสำรวย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.
เลขเรียก
SB418 ย334
หนังสือ Loading...

image

image
ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น / สุรีพร เกตุงาม.
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
SB123 ส866 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ซ่อมสวนให้สวย : Garden maintenance / วรวิทย์ อังสุหัสต์.
ผู้แต่ง
วรวิทย์ อังสุหัสต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2555.
เลขเรียก
SB473.5 .ว17
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตำราเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง / พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์.
ผู้แต่ง
พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2560.
เลขเรียก
SH335 พ824 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ต้นกล้า กลางเปลวแดด / พลชัย เพชรปลอด.
ผู้แต่ง
พลชัย เพชรปลอด.
สำนักพิมพ์
เพชรบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
S494.5.D58 พ439
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ต้นกล้า กลางเปลวแดด / พลชัย เพชรปลอด.
ผู้แต่ง
พลชัย เพชรปลอด.
สำนักพิมพ์
เพชรบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
S494.5.D58 พ439
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ถอดรหัสปูม้า : "จากวิกฤตสู่ระบบการผลิตที่ยั่งยืน--เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนประมง"บนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร / บรรจง เทียนส่งรัศมี.
ผู้แต่ง
บรรจง เทียนส่งรัศมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียก
SH380.45.T5 บ146
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทุกส่วนของปาล์มน้ำมันล้วนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น / บรรณาธิการ นิรันดร์ สุมาลี.
ผู้แต่ง
นิรันดร์ สุมาลี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียก
SB299.P3 ท549 2556
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นกกรงหัวจุก นักสู้ราวเหล็ก / มนตรี แสนสุข.
ผู้แต่ง
มนตรี แสนสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปราญช์, 2553.
เลขเรียก
SF473.P268 ม153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นกเลี้ยงสวยงาม / เรียบเรียงโดย ธนากร ฤทธิ์ไธสง.
ผู้แต่ง
ธนากร ฤทธิ์ไธสง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นาคา, 2546.
เลขเรียก
SF461 ธ231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles