Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Islam in Southeast Asia : political, social, and strategic challenges for the 21st century / edited by K.S. Natham, Mohammad Hashim Kamali.
ผู้แต่ง
Conference on Islam in Southeast Asia : Political, Social, and Strategic Challenges for the 21st Century
สำนักพิมพ์
Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2005.
เลขเรียก
BP63.A38 C66 2005
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การอบรมเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย์สำหรับผู้ให้การปรึกษา เรื่อง จิตวิทยาแห่งธรรมะกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา = Dhammic psychology and counseling / กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทย...
ผู้แต่ง
การอบรมเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนามนุษย์สำหรับผู้ให้การปรึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2540--.
เลขเรียก
BQ4570.P76 ก528 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษา" / จัดโดย ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ห้องนิทรรศก...
ผู้แต่ง
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษา
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก
BJ66 ก525 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี ... / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.
ผู้แต่ง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม). สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2547-.
เลขเรียก
BJ18.T5 ส145
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารทางวิชาการเนื่องในโอกาสการสัมมนาวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2551 เรื่อง มุสลิมในกระแสการเมืองโลก" 26 พฤษภาคม 2551 = Muslim studies conference 2008 = Muslim world and global politices / จัดโดย ศูน...
ผู้แต่ง
การสัมมนาวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2551
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2551.
เลขเรียก
BP173.7 ก525 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง"การปรับพฤติกรรม : กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์" : วันที่ 24-26 มกราคม 2539 ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / [จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น].
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการเรื่อง"การปรับพฤติกรรม : กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์"
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, [2539].
เลขเรียก
BF637.B4 ก482 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles