Search again

พบ: 13  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การสัมมนาเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 / จัดโดย คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม...
ผู้แต่ง
การสัมมนาเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ (
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551.
เลขเรียก
BF637.N4 ก525
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6 วันที่ 27-28 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 / จัดโดย คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถั...
ผู้แต่ง
การสัมมนาเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ (
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551.
เลขเรียก
BF637.N4 ก525 2551
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาเรื่องการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 / จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
ผู้แต่ง
การสัมมนาเรื่องการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5 (:
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคม, 2551.
เลขเรียก
BF637.N4 ก525ก
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญาศึกษา : การเจริญสติวิปัสสนา / โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
ผู้แต่ง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม, 2551.
เลขเรียก
BF698.35.E54 ค942กร
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญาศึกษา : การเผชิญความตายอย่างสงบ/ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
ผู้แต่ง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม, 2551.
เลขเรียก
BF698.35.E54 ค942กร
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญาศึกษา : งาน พลังกลุ่ม และความสุข / โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
ผู้แต่ง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม, 2551.
เลขเรียก
BF698.35.E54 ค942ง
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญาศึกษา : จิตตศิลป์ / โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
ผู้แต่ง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม, 2551.
เลขเรียก
BF698.35.E54 ค942จ
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญาศึกษา : ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง / โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
ผู้แต่ง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม, 2551.
เลขเรียก
BF698.35.E54 ค942ช
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญาศึกษา : นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน / โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
ผู้แต่ง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม, 2551.
เลขเรียก
BF698.35.E54 ค942น
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญาศึกษา : นิเวศน์ภาวนา / โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
ผู้แต่ง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม, 2551.
เลขเรียก
BF698.35.E54 ค942นว
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญาศึกษา : วิธีคิดกระบวนระบบ / โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
ผู้แต่ง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม, 2551.
เลขเรียก
BF698.35.E54 ค942ว
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม การประชุมวิชาการเผยแพร่บทคัดย่อ ประเด็นคุณธรรม 3 ประการ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 5 วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 อิมแพคเมืองธานี / ผู้จัดทำ อวยพร เร...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2554.
เลขเรียก
BJ1185.T5 ป759
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารทางวิชาการเนื่องในโอกาสการสัมมนาวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2551 เรื่อง มุสลิมในกระแสการเมืองโลก" 26 พฤษภาคม 2551 = Muslim studies conference 2008 = Muslim world and global politices / จัดโดย ศูน...
ผู้แต่ง
การสัมมนาวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2551
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2551.
เลขเรียก
BP173.7 ก525 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles