Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายการการแข่งขันทางการค้าของอียู : ข้อควรรู้สำหรับภาครัฐและเอกชนไทย/ คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
KJE6456 ก113
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
ผู้แต่ง
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
KPT2110 บ572 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ / สหธน รัตนไพจิตร.
ผู้แต่ง
สหธน รัตนไพจิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
KPT937 ส447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกร = Code of laws for pharmacists : รวบรวมกฎหมายยาและสุขภาพสำหรับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม / บรรณาธิการ สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค ... [และคนอื่น ๆ]
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544.
เลขเรียก
K ปภ171 2544
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกร = Code of laws for pharmacists : รวบรวมกฎหมายและสุขภาพสำหรับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม / บรรณาธิการ สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก
K ปภ171 2543
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกร = Code of laws for pharmacists : รวบรวมกฎหมายและสุขภาพสำหรับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม / บรรณาธิการ สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก
k ปภ171 2540
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าชายแดน ไทย-ลาว ศึกษากรณี สินค้าที่จำกัดกับสินค้าที่ไม่ได้ควบคุม / อภินันท์ ศรีศิริ, ประดิษฐ์ แป้น...
ผู้แต่ง
อภินันท์ ศรีศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียก
KPT3407 อ257,วจ อ257 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles