Search again

พบ: 31  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
A field guide to forest trees of Northern Thailand / Simon Gardner, Pindar Sidisunthorn, VilaiwanAnusarnsunthorn.
ผู้แต่ง
Gardner, Simon.
สำนักพิมพ์
Bangkok : Kobfai Publishing Project, c2000.
เลขเรียก
QK490 G228 2000
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. ไอโซเลตที่ต้านทานต่อสารเคมีในการควบคุมโรคแอนแทรกโนสในพริก ที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum capsici โดยวิธีผสมผสาน = Selection of Trichoderma spp. fungicide resistant ...
ผู้แต่ง
ศิริรัตน์ สุขสวาสดิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QK625.M7 ศ481ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกเชื้อและศึกษาคุณลักษณะจำเพาะของแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซไฮโดรเจน = Isolation and characterization of hydrogen producing bacteria / สุจิตรา พลเยี่ยม.
ผู้แต่ง
สุจิตรา พลเยี่ยม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QR81 ส753ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกและการศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียชอบร้อนที่ต้องการอากาศในการเจริญในน้ำพุร้อนผาเสริฐ = Isolation and diversity of thermophilic aerobic bacteria in hot spring Pha-sert / อัจฉราภรณ์ วิชัยวงษ...
ผู้แต่ง
อัจฉราภรณ์ วิชัยวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549.
เลขเรียก
QR84.8 อ513ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดแยก จำแนก และศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำมันไปโอดีเซล = Isolation and identification of microbial contamination and study of its growth in biodiesel / สุภาพร แก้วสุวรรณ.
ผู้แต่ง
สุภาพร แก้วสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานั : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QR81 ส838ก 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคัดแยกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่สามารถสร้างแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก = Screening of bacteriocin-producing lactic acid bacteria isolated from fermented food / ปรียานันท์ อันวิเศษ.
ผู้แต่ง
ปรียานันท์ อันวิเศษ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QR92.B3 ป473 2549
หนังสือ Loading...

image
การคัดแยกและการศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียชอบร้อนที่ต้องการอากาศในการเจริญในน้ำพุร้อน "ห้วยหมากเหลี่ยม" = Isolation and diversity of thermophilic aerobic bacteria in hot spring "Huay Mark Lium" / ปั...
ผู้แต่ง
ปัทมา ไชยเวช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QR84.8 ป533ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การดูดซับไอออนของโลหะหนักแคดเมียม (II) จากสารละลายตัวอย่างในระดับห้องปฏิบัติการโดยใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติ = The adsorption of heavy metal of Cadmium (II) ion from aqueous solution in laboratory scale by u...
ผู้แต่ง
วิชัย ลาธิ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549.
เลขเรียก
QD54.A3 ว539ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การย่อยสลายเซลลูโลสโดยเชื้อราบางชนิด = Cellulolytic activity of some filamentous fungi / ดวงใจ แสนทวีสุข.
ผู้แต่ง
ดวงใจ แสนทวีสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QP609.C37 ด164ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนจากแกลบข้าวที่บำบัดด้วยกรดผสมด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรสโคปี = Determination of metallic impurities from mixed acid treated rice hulls by atomic absorption ...
ผู้แต่ง
วรรณภา สมโคตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QD181.S6 ว255ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาจลนพลศาสตร์การตกผลึกของพอลิเมอร์คอมพอสิทที่เตรียมจากพอลิโพรพิลีน (PP) กับพอลิเมอร์ผลึกเหลว (TLCP): เปรียบเทียบระหว่างแบบเส้น (extruded strands) และแบบฟิล์ม (draw films) = Kinetic study of crys...
ผู้แต่ง
ธิดาพร ภววิจารณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QD502 ธ581ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของสารประกอบออกไซด์โลหะทรานสิชันด้วยวิธีเวทเคมีคัล = Synthesis of transition metal oxide nanoparticles via wet chemical method / กาญจนา วงษา.
ผู้แต่ง
กาญจนา วงษา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QD181.O1 ก425 2549
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มีหมู่ส่งผ่านประจุบวกเป็นหมู่ปิดท้าย = Synthesis and characterization of blue light-emitting materials end-capped with hole-transporting moiet...
ผู้แต่ง
ศิริพรรณ แก่นสาร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QC477 ศ464 2549
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารไวแสงเพอร์ไฟริน = Synthesis and characterization of novel porphyrin compounds / อัญชลี ยิ่งสุข.
ผู้แต่ง
อัญชลี ยิ่งสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QP671.P6 อ525ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์และพิสูน์เอกลักษณ์ของโมเลกุลอนุพันธ์ perylene ชนิดใหม่ = Synthesis and characterization of novel perylene derivative molecules / อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง.
ผู้แต่ง
อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QC477 อ513 2549
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles