Search again

พบ: 23  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10ปี กระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้"ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" / คณะผู้วิจัย มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
สงขลา : สยามพริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียก
KPT1572 ส727 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
656 มาตราสำคัญ ป.พ.พ. ต้องรู้ / พนิตรา นาสมยนต์,สุพัตตรา ตีชา.
ผู้แต่ง
พนิตรา นาสมยนต์.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก
KPT500 พ211 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ครูกฎหมาย นักกฎหมายและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / คณิต ณ นคร.
ผู้แต่ง
คณิต ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียก
KPT68 ค129ค 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2525 เนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2525.
เลขเรียก
K ค369 2525
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542 เนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ จิรนิติ หะวานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก
K ค369 2542
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2552 / สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ พรเพชร วิชิตชลชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2552.
เลขเรียก
KPT1710 ค369 2552
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ = Copyright law / จิรประภา มากลิ่น.
ผู้แต่ง
จิรประภา มากลิ่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก
KPT1160 จ493 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
ผู้แต่ง
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก
KPT504 ศ125 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
ผู้แต่ง
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียก
KPT504 ศ125 2561
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือฎีกาสำคัญ กฎหมายลักษณะครอบครัว-มรดก / ทีปกร โกมลพันธ์พร.
ผู้แต่ง
ทีปกร โกมลพันธ์พร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2560.
เลขเรียก
KPT540 ท533 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือฎีกาสำคัญ กฎหมายลักษณะครอบครัว-มรดก : ฉบับเตรียมสอบ / ทีปกร โกมลพันธ์พร.
ผู้แต่ง
ทีปกร โกมลพันธ์พร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2561.
เลขเรียก
KPT770 ท533 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือฎีกาสำคัญ กฎหมายลักษณะครอบครัว-มรดก : ฉบับเตรียมสอบ / ทีปกร โกมลพันธ์พร.
ผู้แต่ง
ทีปกร โกมลพันธ์พร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2561.
เลขเรียก
KPT540 ท533 2561
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม / กิตติคุณ บุญสมร.
ผู้แต่ง
กิตติคุณ บุญสมร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, [2561].
เลขเรียก
KPT1580 ก673 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทบาทของพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / สุภรณ์ กิจชมภู.
ผู้แต่ง
สุภรณ์ กิจชมภู.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
KPT1758.C66 ส834 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายอาญา : ฉบับอ้างอิง / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
ผู้แต่ง
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก
KPT3800 ท189ป 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles