Search again

พบ: 55  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาจลนพลศาสตร์การตกผลึกของพอลิเมอร์คอมพอสิทที่เตรียมจากพอลิโพรพิลีน (PP) กับพอลิเมอร์ผลึกเหลว (TLCP): เปรียบเทียบระหว่างแบบเส้น (extruded strands) และแบบฟิล์ม (draw films) = Kinetic study of crys...
ผู้แต่ง
ธิดาพร ภววิจารณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QD502 ธ581ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของสารประกอบออกไซด์โลหะทรานสิชันด้วยวิธีเวทเคมีคัล = Synthesis of transition metal oxide nanoparticles via wet chemical method / กาญจนา วงษา.
ผู้แต่ง
กาญจนา วงษา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QD181.O1 ก425 2549
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มีหมู่ส่งผ่านประจุบวกเป็นหมู่ปิดท้าย = Synthesis and characterization of blue light-emitting materials end-capped with hole-transporting moiet...
ผู้แต่ง
ศิริพรรณ แก่นสาร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QC477 ศ464 2549
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารไวแสงเพอร์ไฟริน = Synthesis and characterization of novel porphyrin compounds / อัญชลี ยิ่งสุข.
ผู้แต่ง
อัญชลี ยิ่งสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QP671.P6 อ525ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์และพิสูน์เอกลักษณ์ของโมเลกุลอนุพันธ์ perylene ชนิดใหม่ = Synthesis and characterization of novel perylene derivative molecules / อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง.
ผู้แต่ง
อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QC477 อ513 2549
หนังสือ Loading...

image
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ = How we know what we know about our changing climate / ลินน์ เชอรี และ แกรี บราช ; ภัทราวุธ พุสิงห์, แปล.
ผู้แต่ง
เชอรี, ลินน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2555.
เลขเรียก
QC903 ช726 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การแยกเชื้อแลคติคแอสิคแบคทีเรียที่สามารถสร้างแบคเทอริโอซินได้จากอาหารหมัก = Screening of bacteriocin - producing lactic acid bacteria from fermented food / คำหลอม สิถิละวรรณ.
ผู้แต่ง
คำหลอม สิถิละวรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QR92.B3 ค386 2549
หนังสือ Loading...

image
กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสในสภาพผงแห้งที่ผลิตจากเชื้อเห็ด Lentinus spp. = Activity of powdered cellulases produced by Lentinus spp. / สุจินตนา สงเคราะห์.
ผู้แต่ง
สุจินตนา สงเคราะห์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QP609.C37 ส755ก 2549
หนังสือ Loading...

image
ขับรถท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์/ วิจิตร สายโสภา,วุตธินันต์ ซาผู.
ผู้แต่ง
วิจิตร สายโสภา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.76.W56 ว522ข 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือใช้งาน Excel VBA / นักเขียน ศุภชัย สมพานิช; ธารี บางแก้ว บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที จำกัด, 2559.
เลขเรียก
QA76.73.M53 ศ684 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ / วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ.
ผู้แต่ง
วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
QA76.9.H85 ว237 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลของวิธีการและอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเส้นใยเห็ดเผาะ = Effect of procedures and temperatures on prevention of Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg / สุนัดดา เสนสม.
ผู้แต่ง
สุนัดดา เสนสม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QK617 ส814ผ 2549
หนังสือ Loading...

image
ผลของสารให้อิเล็กตรอนและสารรับอิเล็กตรอนต่อการรีดิวส์โครเมตโดย Bacillus fusiformis NTR9 = The effect of electron donor and electron acceptor on chromate reduction by Bacillus fusiformis NTR9 / บุญเลี้...
ผู้แต่ง
บุญเลี้ยง สุพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QR82.B3 บ565ผ 2549
หนังสือ Loading...

image
ผลของแสงสว่าง, และชนิดและความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดผึ้ง = Effects of light, culture media and pH on growth of Boletus colossus Hiem / วัลลภ แหวนมุก.
ผู้แต่ง
วัลลภ แหวนมุก.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QH585.2 ว447ผ 2549
หนังสือ Loading...

image
พัฒนา Android app สำหรับ mobile device & smartwatch / กอบเกียรติ สระอุบล.
ผู้แต่ง
กอบเกียรติ สระอุบล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินเตอร์มีเดีย, 2559.
เลขเรียก
QA76.774.A65 ก359 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles