Search again

พบ: 341  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดจานผลไม้ / เศรษฐพงศ์ อัปมะเย.
ผู้แต่ง
เศรษฐพงศ์ อัปมะเย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2553.
เลขเรียก
SB449.3.F7 ศ855
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสระบุรี / ผู้ดำเนินการ กิ่งแก้ว คุณเขต...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
กิ่งแก้ว คุณเขต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว, 2552.
เลขเรียก
SB191.R5 ก632
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง / คณะผู้จัดทำ คณะทำงานโครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการกระจายพันธุ์ดีและการขยายท่อนพันธุ์สะอาด กรมวิชาการเกษตร.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก
SB211.C3 ก446
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การซักประวัติและการตรวจร่างกายสุนัขและแมว / อารยาพร มคธเพศ.
ผู้แต่ง
อารยาพร มคธเพศ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
เลขเรียก
SF981 อ653
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายทอด qBl1 และ qBl11 ควบคุมลักษณะต้านทานโรคไหม้เข้าสู่สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอม Jasmine IR57514 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก/ ลดารัตน์ ทันที.
ผู้แต่ง
ลดารัตน์ ทันที.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
SB191.R5 ล117 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการระดับชาติ(งานเกษตรอีสานใต้) "ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การจัดการอย่างเหมาะสมและยั่งยืน" = Natural rubber in the Northeast : appropriate and sustainable managment / มานัส ลอศิริก...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ(งานเกษตรอีสานใต้)"ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การจัดการอย่างเหมาะสมและยั่งยืน"
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
SB291.H4 ก482
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 = The ninth national plant protection conference : "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" / จัดโดย สมาคมอารักขาพืชไทย ... [และอื่น ๆ] 24-2...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคม, 2552.
เลขเรียก
SB950.7 ก482 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประดิษฐ์พานไหว้ครู / จักรพันธ์ รูปงาม.
ผู้แต่ง
จักรพันธ์ รูปงาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2552.
เลขเรียก
SB449 จ225 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2555.
เลขเรียก
S494.5.S95 ก491 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน = Gene analysis and development of stable male sterile hot pepper (Capsicum annuun L.) / บุบผา ...
ผู้แต่ง
บุบผา ใจเที่ยง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
SB307.P4 บ638ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินสมรรถนะการผสมและสหสัมพันธ์ของมะเขือเทศอุตสาหกรรม = Identifying of combining ability and correlation of processing tomato parental lines/ นิภาพร สีทน.
ผู้แต่ง
นิภาพร สีทน.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
SB349 น624 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงพันธุ์พืชระดับโมเลกุล / สุรีพร เกตุงาม.
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
SB123 ส866 2556,SB ส866ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงพันธุ์พืชระดับโมเลกุล / สุรีพร เกตุงาม.
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
SB123 ส866 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ = Animal breeding / ผู้เขียน ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ.
ผู้แต่ง
ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
SF105 ศ111 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงพันธุ์โดยการจัดการชุดโครโมโซมในสัตว์น้ำ = Genetic improvement by chromosome set manipulation in aquatic animals / นวลมณี พงศ์ธนา.
ผู้แต่ง
นวลมณี พงศ์ธนา.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, 2553.
เลขเรียก
SH155.5 น337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles