Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
ผู้แต่ง
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
KPT2110 บ572 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ / สหธน รัตนไพจิตร.
ผู้แต่ง
สหธน รัตนไพจิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
KPT937 ส447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2525 เนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2525.
เลขเรียก
K ค369 2525
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542 เนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ จิรนิติ หะวานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก
K ค369 2542
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าชายแดน ไทย-ลาว ศึกษากรณี สินค้าที่จำกัดกับสินค้าที่ไม่ได้ควบคุม / อภินันท์ ศรีศิริ, ประดิษฐ์ แป้น...
ผู้แต่ง
อภินันท์ ศรีศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียก
KPT3407 อ257,วจ อ257 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles