Search again

พบ: 27  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้ปฏิบัติงานสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2549 ณ สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร / ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย; 2549.
เลขเรียก
SF5 ก485
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การให้ปุ๋ยทางใบ / ยงยุทธ โอสถสภา.
ผู้แต่ง
ยงยุทธ โอสถสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
S633 ย127 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกะท่าง / โดย คุณหญิงโกมุท อุ่นศรีส่ง.
ผู้แต่ง
โกมุท อุ่นศรีส่ง,
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2550?].
เลขเรียก
SF459.S32 ก943
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, [บรรณาธิการ : วสา สุทธิพิบูลย์].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียก
SB484.T5 ค695 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือประชารัฐร่วมใจ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน / จัดทำโดย กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ;บรรณาธิการ ระเบียบ ภูผา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองฯ, 2560.
เลขเรียก
SD421.34.T5 ค695 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาพืช / มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียก
SB16 .ก581 2525
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปรสิตวิทยาประยุกต์ : ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและโฮสต์ ภูมิคุ้มกันที่มีต่อปรสิต วัคซีนต่อต้านปรสิตและสถานการณ์ของโรคปรสิตในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารในประเทศไทย / สถาพร จิตตปาลพงศ์.
ผู้แต่ง
สถาพร จิตตปาลพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
SF810.A3 ส182 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลภาพโครงการจัดสภาพภูมิทัศน์และปรับปรุงพื้นที่ศาสนสถาน / กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2548.
เลขเรียก
SB472.45 ป352
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลไม้ไทยๆ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สหมิตรพรินติ้ง, 2546.
เลขเรียก
SB359 ผ192
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2562.
เลขเรียก
S592 พ174 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาองค์ประกอบของยีน Gonadotropin releasing hormone (GnrH) ในรูปแบบ cDNA และการแสดงออกในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)ในรอบปี = Gonadotropin releasing hormone (GnRH) ge...
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
SH167.C35 ธ243,Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องกระบวนการพัฒนาและใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อผลิตพืชผัก ผลไม้ปลอดสารเคมีและอนุรักษ์ระบบนิเวศชุมชน / โดย ปราณี ไวดาบ และคณะ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก
S654.5 .ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องนวัตกรรมใหม่ในการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าว = New innovation in nanotechnology for increasing rice productivity / ประดับ เรียนประยูร.
ผู้แต่ง
ประดับ เรียนประยูร.
สำนักพิมพ์
สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2553.
เลขเรียก
SB191.R5 ป261
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการการฝึกอบรมเชื่อมโลหะและเครื่องมือกลสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ครั้งที่ 2 / หัวหน้าโครงการ เขษมศักดิ์ สงสอน...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เขษมศักดิ์ สงสอน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
S675.5 ข675 2549
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการการฝึกอบรมเชื่อมโลหะและเครื่องมือกลสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ครั้งที่ 3 / หัวหน้าโครงการ เขษมศักดิ์ สงสอน...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เขษมศักดิ์ สงสอน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
S675.5 ข675 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles