Search again

พบ: 17  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายการการแข่งขันทางการค้าของอียู : ข้อควรรู้สำหรับภาครัฐและเอกชนไทย/ คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
KJE6456 ก113
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ / รวบรวมและเรียบเรียง สมบัติ วอทอง.
ผู้แต่ง
สมบัติ วอทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2553.
เลขเรียก
K ส254 2553
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 : 17-18 กันยายน 2546 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ...
ผู้แต่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์, 2546.
เลขเรียก
K ก475 2546
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการประจำปี 2549 : เรื่องกติกาและการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 24 สิงหาคม 2549 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผู้แต่ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2549.
เลขเรียก
K ก351
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและแนวคำตอบ / โดย มานะ พิทยาภรณ์.
ผู้แต่ง
มานะ พิทยาภรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงทองการพิมพ์, 2516.
เลขเรียก
KPT920 ม445
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2521ตอนที่ 1-12 / เนติบัณฑิตยสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา , 2521.
เลขเรียก
K ค369 2521
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2525 เนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2525.
เลขเรียก
K ค369 2525
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542 เนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ จิรนิติ หะวานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก
K ค369 2542
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2552 / สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ พรเพชร วิชิตชลชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2552.
เลขเรียก
KPT1710 ค369 2552
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสังเกตการณ์กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : แนวทางเพื่อการปฏิบัติ ลำดับที่ 5 / ถอดความโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา, 2554.
เลขเรียก
K5001 ค697
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ที่พึ่งของคนไร้เส้น / วิชัย วิวิตเสวี... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
วิชัย วิวิตเสวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548.
เลขเรียก
KPT2790 ป349
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.).
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สหพัฒนไพศาล, 2550.
เลขเรียก
KPT3075 ส691
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 / [ จรัล ภักดีธนากุล บรรณาธิการ ... และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2546].
เลขเรียก
KPT68 ร155ส 2546
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 / [ จรัล ภักดีธนากุล บรรณาธิการ ... และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2545].
เลขเรียก
KPT68 ร155ห 2546
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles