Search again

พบ: 36  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Trends in adolescent fertility and contraceptive use in the developing world / by Thomas M. McDevitt with Arjun Adlakha, Timothy B. Fowler and Vera Harris-Bourne.
ผู้แต่ง
McDevitt, Thomas M.
สำนักพิมพ์
Washington, DC : U.S. Dept. of Commerce, Economics and Statistics Administration, Bureau of the Census, [1996]
เลขเรียก
HQ759.4 .M377 1996
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ... ทั่วราชอาณาจักร / สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2549-.
เลขเรียก
HF3800.55.A45 ร451ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ... กรุงเทพมหานคร = The ... business trade and services : Bangkok / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชา, 2549-.
เลขเรียก
HF3800.55.A45 ร451กทม
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. .... : ปริมณฑล = The ... business trade and services : vicinity.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก
HF3800.55.A45 ร451 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ...ภาคกลาง = The ... business trade and services : Central Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2549-.
เลขเรียก
HF3800.55.A45 ร451ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ. 2549 ใน 4 จังหวัดภาคกลาง = The characteristics of population and social in poor communities survey 2006 in 4 provinces of Central Re...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2549.
เลขเรียก
HV4142.55.A6C4 ก525ก 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 (นอกเขตเทศบาล) ทั่วราชอาณาจักร = The 2007 basic information of ICT industry (non-municipal area) whole kingdom.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มสถิติสถานประกอบการ สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก
HC79.I55 ข291น 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. ... = Key statistics of Thailand ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ; 2534.
เลขเรียก
HA1781 ป352
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภูมิสารสนเทศสถิติ (GIS) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.... (ผลเบื้องต้นด้านประชากร) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2554-.
เลขเรียก
HB3644.55.A3 ภ679
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประมวลข้อมูลรายได้และรายจ่ายจริงของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-.
เลขเรียก
HJ9574.55 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ... ภาคเหนือ = Report of the ... business trade and services survey Northern Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2549-.
เลขเรียก
HF3800.55.A45 ร451น
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ... ภาคเหนือ = The ... household socio-economic survey : Northern region.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2545-.
เลขเรียก
HC445 ส691น
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

image
รายงานลักษณะของประชากรจากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2548-2549 = Report on population characteristcs the 2005-2006 survey of population change / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเท...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก
HB850.5.T5 ส184 2548-49
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles