Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ... = Report of the ... construction area / [คณะผู้จัดทำ จีราวรรณ บุญเพิ่ม ... และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2546-.
เลขเรียก
TH113.T5 ก491
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการสำรวจการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2546 / [คณะผู้จัดทำ จีราวรรณ บุญเติม ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียก
TK7880 ร451 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles