Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การถ่ายทอด qBl1 และ qBl11 ควบคุมลักษณะต้านทานโรคไหม้เข้าสู่สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอม Jasmine IR57514 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก/ ลดารัตน์ ทันที.
ผู้แต่ง
ลดารัตน์ ทันที.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
SB191.R5 ล117 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาโลจิสติกส์ : ระบบห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนการผลิตไหมไทย/ [คณะผู้จัดทำ สมหญิง ชูประยูร ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559.
เลขเรียก
SF553.T5 ก494 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม / ภาวดี อังศุสิงห์.
ผู้แต่ง
ภาวดี อังศุสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
SB472.45 ภ471 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ภูมิสถาปัตยกรรม / อริยา อรุณินท์.
ผู้แต่ง
อริยา อรุณินท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
SB472.45 อ746 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นักเลงตาลบ้านถ้ำรงค์ / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2559.
เลขเรียก
SB317.P32 น377 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทปฏิบัติการ รายวิชา 1203346 : พืชอาหารสัตว์ = Forage crops / อารีรัตน์ ลุนผา.
ผู้แต่ง
อารีรัตน์ ลุนผา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
SB197 อ663 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลาสวายโมงเพื่อการส่งออก = The integrated study for improvement the potential of the hybrid Pangasius culture for exportation /...
ผู้แต่ง
กาญจนา พยุหะ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
SH153.5 ก425ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ = Evaluation of antioxidant activities of Guava for breeding / ทินน์ พรหมโชติ, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
ทินน์ พรหมโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559?].
เลขเรียก
SB379.G8 ท447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศสีดา UBU เพื่อขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ = Evaluation of Sida UBU tomato for register new plant varieties protection / โดย บุญส่ง เอกพงษ์, จำ...
ผู้แต่ง
บุญส่ง เอกพงษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
SB349 บ581 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ป่าสำหรับเยาวชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / หัวหน้าโครงการ แก้ว อุดมศิริชาคร ; ผู้ร่วมโครงการ วิโรจน์ เกษรบัว, กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์.
ผู้แต่ง
แก้ว อุดมศิริชาคร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
SD657.T5 ก891ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559.
เลขเรียก
S585.93.T5 ร451 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เกษตรหลังเกษียณ โอกาสเพิ่มรายได้และสร้างกำไรชีวิต / กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียก
S494.5.S86 ก782 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เถาวัลย์แก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน / เรียบเรียง ภาณุมาศ ลาดปาละ ...[และคนอื่น ๆ ].
ผู้แต่ง
ภาณุมาศ ลาดปาละ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, 2559.
เลขเรียก
SB611.P4 ภ434 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลส้มเปลือกล่อน / บรรณาธิการ นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุณยเกียรติ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 2559.
เลขเรียก
SB370.O7 ท637 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เห็ดครีบ = Agarics :กลุ่มน้ำแก่งกระจานเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำเชียงดาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว / ผู้เรียบเรียง บารมี สกลรักษ์ ...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559.
เลขเรียก
SB353 ห542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles