Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน / ผู้เขียน ทิพย์สุดา พุฒจร.
ผู้แต่ง
ทิพย์สุดา พุฒจร.
สำนักพิมพ์
เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียก
G156.5.S87 ท483 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขา, 2552.
เลขเรียก
G155.A1 ส747ก
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : เอกสารการสอนชุดวิชา 32465 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยวลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียก
GV181.T35 ส747อป
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คติชนวิทยาญี่ปุ่น / ชมนาด ศีติสาร.
ผู้แต่ง
ชมนาด ศีติสาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
GR340 ช166 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. 2551-2554 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียก
G155.T5 ม559ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนในการจัดการในมณฑลกวางตุ้ง (เมืองเซินเจิ้นและกวางโจว) = Thailand as a destination for incentive tr...
ผู้แต่ง
ราณี อิสิชัยกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
เลขเรียก
G155.T5 ร441
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการอนุวัตตามแผนกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมอาเซียน / สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
เลขเรียก
GE190.T5 ค962 ล.1
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles