Search again

พบ: 316  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการประเมินผลเรื่องการประเมินผลการควบคุม ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของวัตถุเสพติด (ยาม้า) / ยุพา วงศ์ไชย... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538.
เลขเรียก
HV5840.T364 ร451 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเก็บหนี้เงินกู้จากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินคืนกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย ถาวรศักดิ์ พึ่งอุดม, สิริวัตร มหาชนะวงศ์...
ผู้แต่ง
ถาวรศักดิ์ พึ่งอุดม.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก
HG2051.T52N65 ถ339
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการติดสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาและนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / นีออน พิณประดิษฐ์... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, 2541.
เลขเรียก
HV5824.Y68 ร451 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2536 : แหล่งทุนวิจัย / ดวงวรพร สิทธิเวทย์.
ผู้แต่ง
ดวงวรพร สิทธิเวทย์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองนโยบายและแผนการนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2538
เลขเรียก
HJ2168 ด226ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเกณฑ์ความเสี่ยงและปัญหาความต้องการเพื่อพัฒนาระบบการจำแนกผู้กระทำผิด = A study of risk and needs assessment for developing offenders classification system / [หัวหน้าโครงการว...
ผู้แต่ง
กนกพรรณ กัลยาณสุต.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มควบคุมและสอดส่อง สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, 2548
เลขเรียก
HV9278 ก124
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องระบบการคลังของการปกครองท้องถิ่นไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเงินอุดหนุน / โดย วรพิทย์ มีมาก.
ผู้แต่ง
วรพิทย์ มีมาก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2544?].
เลขเรียก
HJ9574.55 ว231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย / [ผู้จัดทำรายงาน วิภาวี ศรีเพียร ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2548.
เลขเรียก
HD6250.T5 ร451ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ : โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาอาหาร) / สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2545.
เลขเรียก
HD9016.T5 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงอัตราค่าไปรษณียากรของจดหมายและไปรษณียบัตรในประเทศไทย / [ทิพย์สุดา จาระเวชสาร หัวหน้าคณะทำงาน, จิราพร พงษ์เสฐียร ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ทิพย์สุดา จาระเวชสาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มวิชาการสื่อสารไปรษณีย์ กองวิชาการและแผนงาน กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2544.
เลขเรียก
HE6185.T5 ท473
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการขยายเวลาการทำงานของผู้ต้องขัง / [หัวหน้านักวิจัย นุชนาถ ศรีเผด็จ, คณะนักวิจัย วิเชียรอุณหะกะ ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
นุชนาถ ศรีเผด็จ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, [254-].
เลขเรียก
HV8931.T5 น725
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพผู้ต้องขังที่เป็นประโยชน์ต่อกรมราชทัณฑ์ / [หัวหน้านักวิจัย นุชนาถ ศรีเผด็จ ; คณะผู้วิจัย อ้อมอุษา แจ่มจ้า ... และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
นุชนาถ ศรีเผด็จ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2548.
เลขเรียก
HV9276 น725
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ / [หัวหน้านักวิจัย นุชนาถ ศรีเผด็จ ; คณะผู้วิจัย อ้อมอุษา แจ่มจ้า ... และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
นุชนาถ ศรีเผด็จ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2548.
เลขเรียก
HV5840.T5 น725
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาและติดตามการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน (พม่าและกัมพูชา) / โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ; [โดย ฉัตรไชย รอดประเสริฐ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2552].
เลขเรียก
HF1594.55.Z4B93 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสำรวจการประกอบการขนส่งโดยสารประจำทาง พ.ศ. ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2532-.
เลขเรียก
HE5693.55.A6 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles