Search again

พบ: 316  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 = Population projections for Thailnd 2000 - 2030 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียก
HB850.5.T364 ส691 2543-73,HB850.5.T5 ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การดำเนินงานของประเทศไทยตามข้อตกลงพหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / [คณะบรรณาธิการ อัษฎาพร ไกรพานนท์ ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549.
เลขเรียก
HC21 ก451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด = Caregiving to older persons : happiness and stress / [คณะทำงาน รศรินทร์เกรย์ ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียก
HQ1064.T5 ก451 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาการไม่ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง / โดย ชนินทร จารุจันทร์, สุรเชษฐ์ แพทยากูล.
ผู้แต่ง
ชนินทร จารุจันทร์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก
HD890.55 ช154
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการเงิน : เอกสารการสอนชุดวิชา 32303 = Financial management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2535 -
เลขเรียก
HG4011 ก495
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการเงิน : แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 32303 หน่วยที่ 1-15 = Financial management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชา, 2535.
เลขเรียก
HG4011 ก459 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ... / กลุ่มงานวิชาการและวิจัยแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ.สังคม.
ผู้แต่ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. กลุ่มงานวิชาการและวิจัยแรงงาน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2543-.
เลขเรียก
HD8700.55 ส413
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย / สุทธิพร จีระพันธุ.
ผู้แต่ง
สุทธิพร จีระพันธุ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2554.
เลขเรียก
HD1333.5.T5 ส773 2554
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมระดับชาติเรื่องมาตรฐานแรงงานเพื่อการส่งออก : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / สำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน และกองวิชาการและแผนงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.
ผู้แต่ง
การประชุมระดับชาติเรื่องมาตรฐานแรงงานเพื่อการส่งออก
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545?].
เลขเรียก
HD4813 ม435
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 2546 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2546ณ จังหวัดขอนแก่น / กระทรวงพาณิชย์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2546].
เลขเรียก
HC412 ก481 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : เครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย / กัลยา นิติเรืองจรัส บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2547.
เลขเรียก
HQ778.7.T5 ห144 ล.2
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเพื่อจัดระดับความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธีทางสถิติขั้นสูง / โดย ชาญชาลี สารชวนะกิจ ...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง, 2549.
เลขเรียก
HE5613.6.T5 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาพืชเศรษฐกิจ ฝ้าย.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานเศรษฐกิจ กองนโยบายและแผน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2542.
เลขเรียก
HD9870 ก522
หนังสือ Loading...

image
การศึกษารูปแบบการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี / [หัวหน้าโครงการวิจัย สุนิพนธ์ ภุมมางกูร].
ผู้แต่ง
สุนิพนธ์ ภุมมางกูร.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย : สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2543.
เลขเรียก
HJ2162.55 ส818
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles