Search again

พบ: 316  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ.2552 ภาคเหนือ = The 2009 construction industry survey Northern Region / กลุ่มสถิติสถานประกอบการ สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียก
HD9715 ก525น 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 1 พ.ศ. 2548 = The 2005 information and communicationtechnology survey on household, 1st quarter.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, [2548].
เลขเรียก
HC79.I55 ก525ค 2548 ล.1
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 3 พ.ศ. 2548.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, [2548].
เลขเรียก
HC79.I55 ก525ค 2548 ล.3
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การแสวงหาบริการสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษภายหลังปฏิรูปราชการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Sexsual [sic] health service seeking among sex workers after bureaucratic reform, amp...
ผู้แต่ง
วิมลจันทร์ นาคจันทึก.
สำนักพิมพ์
[นครราชสีมา] : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, [2550?].
เลขเรียก
HQ242.55.N33 ว663
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การใช้คอมพิวเตอร์ ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ / ธนากรณ์ ศรีนพคุณ.
ผู้แต่ง
ธนากรณ์ ศรีนพคุณ.
สำนักพิมพ์
นครปฐม: เพชรเกษม พริ้นติ้ง.
เลขเรียก
HA32 ธ231
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 (นอกเขตเทศบาล) ทั่วราชอาณาจักร = The 2007 basic information of ICT industry (non-municipal area) whole kingdom.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มสถิติสถานประกอบการ สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก
HC79.I55 ข291น 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ครบรอบ 36 ปี สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 14 กุมภาพันธ์ 2538 / สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี.
ผู้แต่ง
สำนักงบประมาณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538-.
เลขเรียก
HJ2168 ง231 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ครัวของโลก 1 เมษายน 2547 ครบ 112 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547.
เลขเรียก
HD9016.T5 ก782 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย : โอกาสส่งออกของไทย = Thailand-Australia free trade agreement : benefits for Thai exporters / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กรม, 2547.
เลขเรียก
HF2340.55 ค181
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ด้านการเกษตร / กรมวิเทศสหการ.
ผู้แต่ง
กรมวิเทศสหการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2541.
เลขเรียก
HD1428 ก169 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คิดก้าวหน้า = Knowledge digest / กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียก
HD37.T5 ค431
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles