Search again

พบ: 316  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คุณภาพชีวิตของคนไทย = Quality of life of Thai population / คณะผู้จัดทำ วิลาศ สุวี ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
วิลาส สุวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547.
เลขเรียก
HN700.567 ค622
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) / กรมการพัฒนาชุมชน.
ผู้แต่ง
กรมการพัฒนาชุมชน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, [2539].
เลขเรียก
HC79.P6 ก169 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการบริหาร พัฒนาอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ 2 / สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โตไกล พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียก
HF5549 ค695
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการลงทุนในจีน / สำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538-.
เลขเรียก
HG5784 ส691 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการลงทุนในพม่า / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538-.
เลขเรียก
HG5720.7.A3 ส691 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการลงทุนในลาว / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538-.
เลขเรียก
HG5750.4.A3 ส691 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการลงทุนในเวียดนาม / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538-.
เลขเรียก
HG5750.5.A3 ส691 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการวางระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับกระทรวง / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ก.พ.ร., 2547.
เลขเรียก
HD30.28 ค695ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการให้บริการการขออนุญาตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการลงทุน พ.ศ. 2525 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) / ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
ผู้แต่ง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์., 2544.
เลขเรียก
HD3630.T5 ร925
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมการจัดตั้งและดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียก
HN700.592.C6 ค695ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
ชุดวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน / [ผู้เขียน อภิชัย พันธเสน ... และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ พยอม วงศ์สารศรี].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย , 2545.
เลขเรียก
HC445.Z9C58 ช613ก
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชุดวิชาการจัดการและการวางแผนธุรกิจ / [กองบรรณาธิการ พยอม วงศ์สารศรี ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย , 2545.
เลขเรียก
HC445.Z9C58 ช613
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง / [กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม, 2543.
เลขเรียก
HC445.Z65 ฐ199รย
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles