Search again

พบ: 154  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ประชาธิปไตยก็ของเรา / ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์.
ผู้แต่ง
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2554.
เลขเรียก
JQ1745 ศ519ป
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประชาธิปไตยฯโดยสังเกต / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.
ผู้แต่ง
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียก
JQ1749.A5 พ639
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด : เหมือนมาไกล แต่ไปไม่ถึงไหน / รุ่งมณี เมฆโสภณ.
ผู้แต่ง
รุ่งมณี เมฆโสภณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก, 2553.
เลขเรียก
JQ1745 ร631 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประชาสรรค์สร้าง : การพัวพันกับรัฐในชุมชนท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์และไทย / เกลนดา โลเปซ วุย, ฉันทนา บรรพศิริโชติ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก
JC337 ป462 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 34 ว่าด้วยหนังสือสัญญาค้าขายระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนาถร, 2469.
เลขเรียก
JX996ส869
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสถิติและการวิเคราะห์ทางประชากร การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2539 / สุนันทา สุวรรโณดม, ศิริวรรณ ศิริบุญ, วิเชียร ปิยะวรากร.
ผู้แต่ง
สุนันทา สุวรรโณดม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก
JQ1749.A55 ส816 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารการพัฒนา 33704 = Development administration/ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2549-.
เลขเรียก
JF1358.T5 ป353ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารภาครัฐ 33702 = Public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2550-.
เลขเรียก
JF1358 ป353
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสาระชุดวิชาการสื่อสารทางการเมือง 83706 = Political communication / สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2551-.
เลขเรียก
JA85 ป353ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสาระชุดวิชาการเมืองการปกครองไทย 80701 = Thai political and government / สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2549-.
เลขเรียก
JQ1745 ป353
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 83798 = Thesis / สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2549-.
เลขเรียก
JA71 ป353ว
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสาระชุดวิชาสหวิทยาการทางรัฐศาสตร์ 83701 = Intgrated disciplines of political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2549-.
เลขเรียก
JA71 ป353ส
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม 80703 = Political and social concepts / สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2550-.
เลขเรียก
JA71 ป353
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัตตานีใต้เงาจันทร์ : ท่ามกลางความมืดมิดยังมีแสงสว่างและความงาม / เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดภาคใต้ เรื่องและภาพ.
ผู้แต่ง
เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดภาคใต้.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2549.
เลขเรียก
JQ1745.A1 ป531
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
Visual Loading...

image
ผู้นำ อำนาจ ประวัติศาสตร์ และการเมืองใหม่ / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
ผู้แต่ง
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Openbooks, 2552.
เลขเรียก
JA92 ภ524
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles