Search again

พบ: 26  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎ ระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / สำนักกฎหมายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียก
KPT3075 ก113 2555
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง / ราชบัณฑิตยสถาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550.
เลขเรียก
KPT1610 .ก13
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายสิ่งแวดล้อม = Environmental laws / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายศึกษาวิจัยประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมายและผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552.
เลขเรียก
KPT3127 ก118
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ = IT laws / [ทีมเขียน สุรางคณา วายุภาพ ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายศึกษาวิจัยประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมายและผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552.
เลขเรียก
KPT3485 ก117
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข / คณะผู้วิจัย พรรณยง พุฒิภาษ ... [และคนอื่นๆ] ; เรียบเรียง สุพินดา ธีระวราพิชญ์, ชิษชัย เหล่าฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2547.
เลขเรียก
KPT1758 ก469
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจ / ศุมล ศรีสุขวัฒนา ; บรรณาธิการ ปรีดา แต้อารักษ์, นิภาพรรณ สุขศิริ.
ผู้แต่ง
ศุมล ศรีสุขวัฒนา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักงานสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (สพกส.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2546.
เลขเรียก
KPT3075.A9 ศ741
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ แบบผังภูมิของวงจรรวม.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, [254-].
เลขเรียก
K1401 ค181
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำถามและแนวธงคำตอบสำหรับสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2555.
เลขเรียก
KPT70 ค356ต
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2549 / โดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2550.
เลขเรียก
KPT2790 ค369 2549
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2550 / โดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553.
เลขเรียก
KPT2790 ค369 2550
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2553 / โดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2556.
เลขเรียก
KPT2790 ค369 2553
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles