Search again

พบ: 155  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยและงานคุมประพฤติกับชุมชน / กรมคุมประพฤติ, กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.
เลขเรียก
KPT1758 ก499
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การว่าความ = Lawyer Practice / สุรชัย สุวรรณปรีชา.
ผู้แต่ง
สุรชัย สุวรรณปรีชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2549.
เลขเรียก
K116 ส848ก 2549
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้อคิดใหม่ในกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.
ผู้แต่ง
ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
เลขเรียก
K ธ699ข,K2261 ธ699ข
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ : รายงานประจำปี 2549 / คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ , 2549.
เลขเรียก
KPT1576 ค121 2549,รายงานประจำปี
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.
ผู้แต่ง
สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
KPT68 ส232 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.
ผู้แต่ง
สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
KPT68 ส232 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / รวินท์ ลีละพัฒนะ.
ผู้แต่ง
รวินท์ ลีละพัฒนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียก
K ร165ค,KPT68 ร165
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2546.
เลขเรียก
K ป413 2546
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป = Intoduction to the science of law LA103 / รศ. ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530.
เลขเรียก
K ค181ธ 2530
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2510 - 2538 / เนติบัณฑิตยสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา , 2539.
เลขเรียก
K ค356 2539
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคสอง : ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 - 2543 / เนติบัณฑิตยสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา , 254?.
เลขเรียก
K ค356 254?
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง : ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 - 2544 / เนติบัณฑิตยสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา , 2545.
เลขเรียก
K ค356 2545
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง : ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 - 2546 / เนติบัณฑิตยสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา , 2547.
เลขเรียก
K ค356 2547
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles