Search again

พบ: 71  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม = Labour and social security law / ปภาศรี บัวสวรรค์.
ผู้แต่ง
ปภาศรี บัวสวรรค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียก
KPT1264 ป164 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / สิริพร จิตรักษ์ธรรม.
ผู้แต่ง
สิริพร จิตรักษ์ธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550.
เลขเรียก
KPT3482 ส731
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 : 17-18 กันยายน 2546 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ...
ผู้แต่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์, 2546.
เลขเรียก
K ก475 2546
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการประจำปี 2549 : เรื่องกติกาและการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 24 สิงหาคม 2549 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผู้แต่ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2549.
เลขเรียก
K ก351
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเพื่อรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายน้ำ / อำนาจ วงศ์บัณฑิต, บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, ณรงค์ ใจหาญ.
ผู้แต่ง
อำนาจ วงศ์บัณฑิต.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียก
K อ686 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทยเรื่องฝ่ายตุลาการ / [โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, ฟ้ารุ่ง ศรีขาว ผู้ช่วยวิจัย]
ผู้แต่ง
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547.
เลขเรียก
K ส984
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะเช่าทรัพย์ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและแนวคำตอบ / โดย มานะ พิทยาภรณ์.
ผู้แต่ง
มานะ พิทยาภรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงทองการพิมพ์, 2516.
เลขเรียก
KPT920 ม445
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2521ตอนที่ 1-12 / เนติบัณฑิตยสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา , 2521.
เลขเรียก
K ค369 2521
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2525 เนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2525.
เลขเรียก
K ค369 2525
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542 เนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ จิรนิติ หะวานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก
K ค369 2542
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2552 / สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ พรเพชร วิชิตชลชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2552.
เลขเรียก
KPT1710 ค369 2552
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.
ผู้แต่ง
สหธน รัตนไพจิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียก
KPT1045 ส447ค 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะประกันภัย/ พรชัย สุนทรพันธุ์.
ผู้แต่ง
พรชัย สุนทรพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พลสยามพริ้นติ้ง,|c2555.
เลขเรียก
K พ233 2555
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ / กำชัย จงจักรพันธ์.
ผู้แต่ง
กำชัย จงจักรพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียก
KPT664 ก563 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท = Civil and commercial code :partnerships and companies / ธีระ สิงหพันธุ์.
ผู้แต่ง
ธีระ สิงหพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536.
เลขเรียก
KPT1045 ธ662 2536
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles