Search again

พบ: 71  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
คู่มือตุลาการเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ / กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ผู้แต่ง
กรมคุมประพฤติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, [2535-]
เลขเรียก
K ก1698ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายที่ดิน / ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วสุภาสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วสุภาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556.
เลขเรียก
KPT683 ต651 2556
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสังเกตการณ์กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : แนวทางเพื่อการปฏิบัติ ลำดับที่ 5 / ถอดความโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา, 2554.
เลขเรียก
K5001 ค697
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตำรากฎหมายอาญาบทบัญญัติทั่วไป = Criminal law general principles / กรกฏ ทองขะโชค.
ผู้แต่ง
กรกฏ ทองขะโชค.
สำนักพิมพ์
[สงขลา] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557.
เลขเรียก
KPT3800 ก152 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทำไม? แพทย์จึงถูกลงโทษ--บทเรียนจากคดีจริยธรรมแพทยสภา / สมศักดิ์ โล่ห์เลขา.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ โล่ห์เลขา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : แพทยสภา, 2558.
เลขเรียก
KPT3100 ส283 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกร = Code of laws for pharmacists : รวบรวมกฎหมายยาและสุขภาพสำหรับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม / บรรณาธิการ สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค ... [และคนอื่น ๆ]
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544.
เลขเรียก
K ปภ171 2544
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกร = Code of laws for pharmacists : รวบรวมกฎหมายและสุขภาพสำหรับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม / บรรณาธิการ สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก
K ปภ171 2543
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกร = Code of laws for pharmacists : รวบรวมกฎหมายและสุขภาพสำหรับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม / บรรณาธิการ สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก
k ปภ171 2540
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ที่พึ่งของคนไร้เส้น / วิชัย วิวิตเสวี... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
วิชัย วิวิตเสวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548.
เลขเรียก
KPT2790 ป349
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558) : ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย.
ผู้แต่ง
สมยศ เชื้อไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียก
KPT500 ส274 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาในกฎหมายอาญา = Problems in criminal law / นพพงษ์ จูห้อง.
ผู้แต่ง
นพพงษ์ จูห้อง.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
เลขเรียก
KPT3800 น175 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พระราชบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2533-2535) / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2536
เลขเรียก
K ม246มอบ 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.).
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สหพัฒนไพศาล, 2550.
เลขเรียก
KPT3075 ส691
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 : พร้อมด้วยกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุงปี 2551)/ จัดทำโดย กองควบคุมอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551.
เลขเรียก
K พ371 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles