Search again

พบ: 32  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องกระบวนการพัฒนาและใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อผลิตพืชผัก ผลไม้ปลอดสารเคมีและอนุรักษ์ระบบนิเวศชุมชน / โดย ปราณี ไวดาบ และคณะ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก
S654.5 .ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องนวัตกรรมใหม่ในการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าว = New innovation in nanotechnology for increasing rice productivity / ประดับ เรียนประยูร.
ผู้แต่ง
ประดับ เรียนประยูร.
สำนักพิมพ์
สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2553.
เลขเรียก
SB191.R5 ป261
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการการฝึกอบรมเชื่อมโลหะและเครื่องมือกลสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ครั้งที่ 2 / หัวหน้าโครงการ เขษมศักดิ์ สงสอน...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เขษมศักดิ์ สงสอน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
S675.5 ข675 2549
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการการฝึกอบรมเชื่อมโลหะและเครื่องมือกลสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ครั้งที่ 3 / หัวหน้าโครงการ เขษมศักดิ์ สงสอน...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เขษมศักดิ์ สงสอน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
S675.5 ข675 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 6 / หัวหน้าโครงการ รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2549.
เลขเรียก
S531 อ819 2549
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลงานวิจัยหม่อนไหม ประจำปี 2549 / สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550.
เลขเรียก
SF542.75.T5 ร451 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สตรอว์เบอร์รี่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สุรางคนา ไม้ตราวัฒนา.
ผู้แต่ง
สุรางคนา ไม้ตราวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2557.
เลขเรียก
SB385 ส858 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สมุนไพรไทย โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ วันที่ 24-25 ตุลาคม 2545 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ นันทวรรน บุญยะประภัศร, สุวรรณ ธีระวรพันธ์ :คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการสมุนไพรไทย : โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะ, 2545.
เลขเรียก
SF81 .ก27 2545
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หลักการจัดการลุ่มน้ำ = Watershed management / นิวัติ เรืองพานิช.
ผู้แต่ง
นิวัติ เรืองพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองทุนจัดพิมพ์ตำราป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียก
SD425 น674 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลากพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองไทย / อุษณีษ์ พิชกรรม, ณัฐวุฒิ พวกอินแสง.
ผู้แต่ง
อุษณีษ์ พิชกรรม.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563.
เลขเรียก
SB379.D8 อ863 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทย / เรียบเรียง โดย สมหญิง ชูประยูร.
ผู้แต่ง
สมหญิง ชูประยูร.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 2550.
เลขเรียก
SF553.T5 ส287
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เครื่องเทศ / [จัดทำ] เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา ภัสรา ชวประดิษฐ์ [และ] ปราณี บุญปาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2543.
เลขเรียก
SB305 ฉ257ค 2543
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เต่าในประเทศไทย = The Turtles of Thailand / วิโรจน์ นุตพันธุ์ ; แปลโดย กำธร ธีรคุปต์.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ นุตพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543.
เลขเรียก
SK351 ส652
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / ดนัย บุณยเกียรติ, นิธิยา รัตนาปนนท์.
ผู้แต่ง
ดนัย บุณยเกียรติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเห็นเกี่ยว, 2549.
เลขเรียก
SB130 ด123 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 5 / หัวหน้าโครงการ อุทัย อันพิมพ์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2548.
เลขเรียก
S531 อ819 2548
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles