Search again

พบ: 337  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น / สุรีพร เกตุงาม.
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
SB123 ส866 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ซ่อมสวนให้สวย : Garden maintenance / วรวิทย์ อังสุหัสต์.
ผู้แต่ง
วรวิทย์ อังสุหัสต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2555.
เลขเรียก
SB473.5 .ว17
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตัวตนในราวไพร ของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล / รวบรวมและเรียบเรียงโดยเปลว ปัทมา.
ผู้แต่ง
เปลว ปัทมา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2556.
เลขเรียก
SK247.T5 ป257 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ตำราเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง / พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์.
ผู้แต่ง
พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2560.
เลขเรียก
SH335 พ824 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ต้นกล้า กลางเปลวแดด / พลชัย เพชรปลอด.
ผู้แต่ง
พลชัย เพชรปลอด.
สำนักพิมพ์
เพชรบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
S494.5.D58 พ439
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ต้นกล้า กลางเปลวแดด / พลชัย เพชรปลอด.
ผู้แต่ง
พลชัย เพชรปลอด.
สำนักพิมพ์
เพชรบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
S494.5.D58 พ439
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ถอดรหัสปูม้า : "จากวิกฤตสู่ระบบการผลิตที่ยั่งยืน--เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนประมง"บนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร / บรรจง เทียนส่งรัศมี.
ผู้แต่ง
บรรจง เทียนส่งรัศมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียก
SH380.45.T5 บ146
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทุกส่วนของปาล์มน้ำมันล้วนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น / บรรณาธิการ นิรันดร์ สุมาลี.
ผู้แต่ง
นิรันดร์ สุมาลี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียก
SB299.P3 ท549 2556
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นกกรงหัวจุก นักสู้ราวเหล็ก / มนตรี แสนสุข.
ผู้แต่ง
มนตรี แสนสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปราญช์, 2553.
เลขเรียก
SF473.P268 ม153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นกเลี้ยงสวยงาม / เรียบเรียงโดย ธนากร ฤทธิ์ไธสง.
ผู้แต่ง
ธนากร ฤทธิ์ไธสง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นาคา, 2546.
เลขเรียก
SF461 ธ231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นวัตกรรมทางวิศวกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเข้มแข็ง : การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 6 - 7 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐ...
ผู้แต่ง
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2553.
เลขเรียก
S674.43.T5 ว754 2553
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ของเกษตรกรและชุมชน / ธุวนันท์ พานิชโยทัย...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2552.
เลขเรียก
S494.515 น352
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นักเลงตาลบ้านถ้ำรงค์ / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2559.
เลขเรียก
SB317.P32 น377 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทปฏิบัติการ รายวิชา 1203346 : พืชอาหารสัตว์ = Forage crops / อารีรัตน์ ลุนผา.
ผู้แต่ง
อารีรัตน์ ลุนผา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
SB197 อ663 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles