Search again

พบ: 70  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย ... = Electric power in Thailand ... / สำนักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
ผู้แต่ง
สำนักงานพลังงานแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2529-.
เลขเรียก
TK13 ว587
หนังสือ Loading...

image
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2545 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หลอ แอนด์ เล้ง พับลิชชิ่ง, [2545]
เลขเรียก
T39 ส691 2545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมน้ำ / โดย กรมควบคุมมลพิษและสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2544.
เลขเรียก
TD423 ศ337 2544
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สว่างทั่วแดนไทย 40 ปี ภูมิใจ กฟภ. รับใช้สังคม / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.
ผู้แต่ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.
สำนักพิมพ์
ภูเก็ต : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, [2543]
เลขเรียก
TK113.T5 ก498ส
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สะพานพระราม 4 = Rama IV bridge / [สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550.
เลขเรียก
TG145 ส512
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สุดยอดนวัตกรรมไทย / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548-2553.
เลขเรียก
T173.8 ส766
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อนุสิทธิบัตร / จินตนา เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
จินตนา เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
TJ758 จ482
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
อินทรีย์ = Insee Concrete Handbook / ขจรศักดิ์ มโนทรัพย์ศักดิ์ ผู้เรียบเรียง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปูนซีเมนต์, [2549].
เลขเรียก
TA439 .อ732
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคการผลิตถ่านไม้ไผ่ = Bamboo charcoal technique / คณะทำงาน วินัย ปัญญาธัญญะ, จิระพงษ์ คูหากาญจน์, มยุรี จิตต์แก้ว.
ผู้แต่ง
วินัย ปัญญาธัญญะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ; โครงการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่จากแหล่งที่ยั่งยืนในประเทศไทย สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้, 2547.
เลขเรียก
TP331 ว619
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เมฆปริศนา : ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทย / เรื่อง บำเพ็ญ ไชยรักษ์ ; ภาพ เริงฤทธิ์ คงเมือง.
ผู้แต่ง
บำเพ็ญ ไชยรักษ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียก
TN113.T5 บ298 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรงงานผลิตยา / ประศาสน์ เจริญพานิช.
ผู้แต่ง
ประศาสน์ เจริญพานิช.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,|c2539.
เลขเรียก
TH 4541 ป1718ร
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เรื่องเล่าความสำเร็จ : การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย / คณะทำงาน วนิดา บุญนาคค้า ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [255-].
เลขเรียก
TA168.5 ร861
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เล่ม 1 สรุปเกณฑ์แนะนำการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชน / [โดย] กรมควบคุมมลพิษ, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียก
TD745 ก752 2549 ล.1
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles