Search again

พบ: 9  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Dui wai Han yu jiao xue shi fan jiao an = Teaching plan models for CLT / zhu bian Zhang Hesheng, Ma Yanhua.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2009.
เลขเรียก
PL1065 D866 2009
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Feng sao guo du = The land of literary glory / Ma Xiaodong zhu ; Chen Haiyan, Zhang Shaoning yi.
ผู้แต่ง
Ma, Xiaodong.
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005.
เลขเรียก
PL2264 M328 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Gu dai shi wen xuan du = Readings in ancient poems / Liu Ziyu bian zhu ; Liu Songchuan shen ding.
ผู้แต่ง
Liu, Ziyu.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she = Perking University Press, 2003.
เลขเรียก
PL2264 L586 2003
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Han yu xin shi ye : biao yu biao pai yue du / Zhang Shitao bian zhu.
ผู้แต่ง
Zhang, Shitao.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004, 2005.
เลขเรียก
PL1128 Z426
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Ji chu kou yu = Basic conversational Chinese / zhu bian: Zheng Guoxiong, Chen Guanglei, Zhu Rong.
ผู้แต่ง
Zheng, Guoxiong.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1129.E5 Z44 2002.
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Nathalie Sarraute / by Gretchen Rous Besser.
ผู้แต่ง
Besser, Gretchen R.
สำนักพิมพ์
Boston : Twayne Publishers, 1979.
เลขเรียก
PQ2637.A783 B558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Xin Hua cheng yu ci dian = Xinhua chengyu cidian / Shang wu yin shu guan ci shu yan jiu zhong xin bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shangwu yin shu guan, 2008.
เลขเรียก
PL1273 X57 2008
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Yi jian zhi xuan = Selections from Record of the listener / Hong Mai zhu ; Alisite Ying'ge'ersi xuan yi ; Wang Xiting, Teng Yilan jin yi.
ผู้แต่ง
Hong, Mai,
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai wen chu ban she, 2009.
เลขเรียก
PL2687.H887 Z69 2009
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ฝรั่งก็ฝรั่งเถอะ เอาอยู่ / วรา ตั้งทัศนา.
ผู้แต่ง
วรา ตั้งทัศนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คาเปเดียมเมอร์, 2559.
เลขเรียก
PE1131 น472 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles