Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
An Introduction to object - oriented programming with Java / C. Thomas Wu.
ผู้แต่ง
Wu, C. Thomas.
สำนักพิมพ์
New York : McGraw Hill, c2010.
เลขเรียก
QA76.64 .W959 2010
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การดูดซับไอออนของโลหะหนักแคดเมียม (II) จากสารละลายตัวอย่างในระดับห้องปฏิบัติการโดยใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติ = The adsorption of heavy metal of Cadmium (II) ion from aqueous solution in laboratory scale by u...
ผู้แต่ง
วิชัย ลาธิ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549.
เลขเรียก
QD54.A3 ว539ก 2549
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาจลนพลศาสตร์การตกผลึกของพอลิเมอร์คอมพอสิทที่เตรียมจากพอลิโพรพิลีน (PP) กับพอลิเมอร์ผลึกเหลว (TLCP): เปรียบเทียบระหว่างแบบเส้น (extruded strands) และแบบฟิล์ม (draw films) = Kinetic study of crys...
ผู้แต่ง
ธิดาพร ภววิจารณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QD502 ธ581ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การสอนแบบ Peer Instruction เพื่อยกระดับแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่องสมดุลสถิต = Using peer instruction to enhance students' concept on static equilibrium / อัจฉรา ไฝมณี.
ผู้แต่ง
อัจฉรา ไฝมณี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
QC30 อ498 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของสารประกอบออกไซด์โลหะทรานสิชันด้วยวิธีเวทเคมีคัล = Synthesis of transition metal oxide nanoparticles via wet chemical method / กาญจนา วงษา.
ผู้แต่ง
กาญจนา วงษา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QD181.O1 ก425 2549
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารไวแสงเพอร์ไฟริน = Synthesis and characterization of novel porphyrin compounds / อัญชลี ยิ่งสุข.
ผู้แต่ง
อัญชลี ยิ่งสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QP671.P6 อ525ก 2549
หนังสือ Loading...

image
ปฏิกริยาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน / โดย ชัชนาถ เทพธรานนท์.
ผู้แต่ง
ชัชนาถ เทพธรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พรีเมียร์ ดีซายน์, 2533.
เลขเรียก
QD251.2 ช354 2533
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พันธุศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Genetics in clinical practice / กัญญา ศุภปิติพร.
ผู้แต่ง
กัญญา ศุภปิติพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
QH50 จ683กพ 2556
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตไลเปสโดยแบคทีเรียชอบอุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน = Lipase production by thermophilic bacteria and application for biological treatment ...
ผู้แต่ง
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2552.
เลขเรียก
QP609.L5 ป445
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเห็ดป่ากินได้ในจังหวัดอุบลราชธานี = Antioxidant activity and total phenolic content of wild edible mushroom extracts ...
ผู้แต่ง
สมจินตนา ทวีพานิชย์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียก
QK617 ส263
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์:แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน / จินตนา เหล่าไพบูลย์, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
จินตนา เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554].
เลขเรียก
QC479 จ483
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การประเมินการเป็นวัคซีนของลิวซีนอะมิโนเปปติเดสต่อการติดพยาธิออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ / จิตติยวดี ศรีภา.
ผู้แต่ง
จิตติยวดี ศรีภา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
QX353 จ425 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
องค์ประกอบทางเคมีจากเปลือกต้นเปล้าใหญ่ (Croton oblongifolius) ในจังหวัดอุบลราชธานีและอุดรธานี = Chemical constituents from the stem bark of Croton oblongifolius in Ubonratchathanee and Udonthanee prov...
ผู้แต่ง
พาฝัน เขียวสังข์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QK648 พ616อ 2549
หนังสือ Loading...

image
แล็กโตบาซิลลัส พื้นฐานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ / สมหญิง ธัมวาสร.
ผู้แต่ง
สมหญิง ธัมวาสร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
QR82.L3 ส287ล 2561
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles