Search again

พบ: 73  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Agendas for language learning research / Lourdes Ortega, Alister Cumming, and Nick C. Ellis, Editors.
สำนักพิมพ์
Malden, MA ; Oxford : John Wiley & Sons Ltd, 2013.
เลขเรียก
P118.2 .A355
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
An annotated syntax reader : lasting insights and questions / Edited by Richard Kayne, Thomas Leu, and Raffaella Zanuttini.
สำนักพิมพ์
Hoboken : Wiley Blackwell, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2014.
เลขเรียก
P291 .A55
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Children's and young adult literature : เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1421 337 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / Preeyaporn Charoenbutra, Instructor.
ผู้แต่ง
Charoenbutra, Preeyaporn.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555].
เลขเรียก
PN1009.A1 C483 2012
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Discourse analysis : Putting our world into words / Susan Strauss and Parastou, Feiz.
ผู้แต่ง
Strauss, Susan.
สำนักพิมพ์
New York : Routledge, 2014.
เลขเรียก
P302 S733 2014
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Dui wai Han yu jiao xue yu fa shi yi 201 li / Peng Xiaochuan, Li Shouji, Wang Hong zhu.
ผู้แต่ง
Peng, Xiaochuan.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2004.
เลขเรียก
PL1103 P46 2004
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง / สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า.
ผู้แต่ง
สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โนเบิ้ลพริ้นต์, 2558.
เลขเรียก
PL4157 ส846 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Han yu shang wu tong zhong ji ting li jiao cheng / Dong Jin zhu bian ; Deng Rubing, Zhu Ruilei bian zhu.
ผู้แต่ง
Deng, Rubing.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียก
PL1129.E5 D46 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
HSK 8 ji jing jie (yue du) = Essentials of HSK for level 8. zhu bian Zhao Jing ; bian zhe Chen Hongzhi.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1119 H364 2002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
HSK 8 ji jing jie. Essentials of HSK for level 8. zhu bian Zhao Jing ; bian zhe Chen Hongzhi.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1119 H363 2002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
HSK 8 ji jing jie. Essentials of HSK for level 8. zhu bian Zhao Jing ; bian zhe Chen Hongzhi.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1119 H36 2002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Jing mao Han yu yue du yu xie zuo / Ha Jiaying bian zhu.
ผู้แต่ง
Ha, Jiaying.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2004.
เลขเรียก
PL1129.E5 J56 2003
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Jing mao han yu zhong ji jiao cheng / Dong Jin bian zhu.
ผู้แต่ง
Dong, Jin.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2004.
เลขเรียก
PL1129.E5 D66 2004
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Jing mao han yu zhong ji jiao cheng lian xi ce / Dong Jin bian zhu.
ผู้แต่ง
Dong, Jin.
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005.
เลขเรียก
PL1129.E5 D661 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Language and Identity in Englishes / Urszula Clark.
ผู้แต่ง
Clark, Urszula.
สำนักพิมพ์
New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2013.
เลขเรียก
PE1073 C53
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
New dictionary English -Thai (complete & updated) = พจนานุกรมอังกฤษ -ไทย ฉบับนักเรียน / [โดยฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [201-].
เลขเรียก
PL4187 N532
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles