Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
China panorama : Chinese for tourism = Zhongguo quan jing : lu you Han yu. jiu zhou xing / [edited by] Liu Daozun.
สำนักพิมพ์
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1065 C5153 2002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Chu ci xuan / Qu Yuan zhu ; Yang Xianyi, Dai Naidie yi = Selected elegies of the state of Chu / by Qu Yuan ; translated by Yang Xianyi and Gladys Yang.
ผู้แต่ง
Qu, Yuan,
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียก
PL2661 A1995 2001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Dui wai Han yu jiao xue shi fan jiao an = Teaching plan models for CLT / zhu bian Zhang Hesheng, Ma Yanhua.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2009.
เลขเรียก
PL1065 D866 2009
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Encyclopedia of frontier and western fiction / Jon Tuska and Vicki Piekarski, editors-in-chief.
สำนักพิมพ์
New York : McGraw - Hill, c1983.
เลขเรียก
PS374.W4 E53
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Feng sao guo du = The land of literary glory / Ma Xiaodong zhu ; Chen Haiyan, Zhang Shaoning yi.
ผู้แต่ง
Ma, Xiaodong.
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005.
เลขเรียก
PL2264 M328 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Gu dai shi wen xuan du = Readings in ancient poems / Liu Ziyu bian zhu ; Liu Songchuan shen ding.
ผู้แต่ง
Liu, Ziyu.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she = Perking University Press, 2003.
เลขเรียก
PL2264 L586 2003
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Han yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji. Hanyu shuiping kaoshi moni shiti ji / zhu bian Hongchen ; bian wei Tian Guiwen, Wu Shuping.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2001.
เลขเรียก
PL1119 H367 2001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Han yu yu fa nan dian shi yi / Zheng Yide ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Zhongguo Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she : Zhongguo mao yi zong gong si fa xing, 1992.
เลขเรียก
PL1109 H36 1992
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
HSK su cheng qiang hua jiao cheng. Liu Chaoying [and others] bian zhu.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1119 H75 2002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Ji chu kou yu = Basic conversational Chinese / zhu bian: Zheng Guoxiong, Chen Guanglei, Zhu Rong.
ผู้แต่ง
Zheng, Guoxiong.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1129.E5 Z44 2002.
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Jian ming Han yu yu fa = A concise Chinese grammar / Guo Zhenhua zhu.
ผู้แต่ง
Guo, Zhenhua.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2000.
เลขเรียก
PL1103 G86 2000
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Jing xuan Shi jing yu shi yi hua (Ying Han dui zhao) = Selections from the book of poetry (Illustrated edition) / Xu Yuanchong yi shi.
ผู้แต่ง
Xu, Yuanchong,
สำนักพิมพ์
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2006.
เลขเรียก
PL2658.E3 X89 2006
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Liu xing Han yu = Popular Chinese expressions / Li Shujuan zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2007.
เลขเรียก
PL1952 L68 2007
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Lun yu = The Analects / Confucius ; translated into English by Arthur Waley ; translated into modern Chinese by Yang Bojun.
ผู้แต่ง
Confucius.
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1998.
เลขเรียก
PL2478 L8 1998
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Mengzi : Han Ying dui zhao = Mencius : Chinese-English / Zhao Zhentao, Zhang Wenting,Zhou Dingzhi Ying yi ; Yang Bojun jin yi.
ผู้แต่ง
Mencius.
สำนักพิมพ์
Changsha : Hunan ren min chu ban she ; Beijing : Wai wen chu ban she, 1999.
เลขเรียก
PL2474.Z6 M46 1999
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles