Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
ปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉลี่ยต่อปี / โดย ดิลก ศรีนาวิน หัวหน้าโครงการ,คิรีเขต ราชธา,กังวาน ทวีฤทธิ์ ผู้ร่วมโครงการ.
ผู้แต่ง
ดิลก ศรีนาวิน.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529.
เลขเรียก
TD418
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำพองและแม่น้ำชี ประจำปี... / สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : สำนักงาน], 2544.
เลขเรียก
TD370 ก217ว
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การตรวจวัดระดับน้ำแสดงผลแบบเวลาจริงผ่านระบบสื่อสารไร้สาย = Wireless real-time water level monitoring / คณะผู้วิจัย กฤษณ์ ศรีวรมาศ, มงคล ปุษยตานนท์, บงกช สุขอนันต์.
ผู้แต่ง
กฤษณ์ ศรีวรมาศ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
TJ1313 ก281 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประเด็นการศึกษาและวางแผนการจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร = Huai Kao Sarn watershed development for pov...
ผู้แต่ง
กฤษณ์ ศรีวรมาศ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี],2552.
เลขเรียก
TD313.T5 ก281 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องผลการดำเนินการของเขื่อนพลังงานน้ำศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำแควใหญ่ แควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี = Dam operation effect of Srinakarin and ...
ผู้แต่ง
สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียก
TD370 ส722ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดทำแผนที่แสดงระดับความหนาแน่นของมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯมหานคร = GIS information for air pollution mapping of Bangkok / คณะผู้วิจัย รัฐพล อ้นแฉ่ง,...
ผู้แต่ง
รัฐพล อ้นแฉ่ง.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2549.
เลขเรียก
TD883.7.T52B2 ร356
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสำหรับเทศบาลตำบลอโยธยา = Research and develop the methods of the efficient refuse management for the municipal of Ayothaya Sub-distr...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานฝึกอบรมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543.
เลขเรียก
TD785 ร451ว
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการวิจัยแนวทางการจัดสรรน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของตำบลกุศกรโดยชุมชนมีส่วนร่วม / สุนทร เจริญท้าว, สถิตย์ เสนา, ทวีศักดิ์ วังไพศาล...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
สุนทร เจริญท้าว.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2561.
เลขเรียก
TD313.T48 ส788ค 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย :การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง = Bryozoan developing as a new bio-indicator ...
ผู้แต่ง
สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียก
TD370 ส722บ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หัตถานารีอาเซียน : ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวและกะเหรี่ยงโป อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี : บูรณาการความรู้ด้านภูษา ภาษาและการอพยพย้ายถิ่น / ธีระพันธ์ ล. ทองคำ.
ผู้แต่ง
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
TT848 ธ668 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles