Search again

พบ: 46  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
100 นักวิทย์ฯโลกไม่ลืม / โดย วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.
ผู้แต่ง
วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2554.
เลขเรียก
Q141 ว836
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การดูดซับไอออนของโลหะหนักแคดเมียม (II) จากสารละลายตัวอย่างในระดับห้องปฏิบัติการโดยใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติ = The adsorption of heavy metal of Cadmium (II) ion from aqueous solution in laboratory scale by u...
ผู้แต่ง
วิชัย ลาธิ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549.
เลขเรียก
QD54.A3 ว539ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้ = Detection for bacteriocins from microorganisms / ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และ ศิริมา สุวรรณกูฏ.
ผู้แต่ง
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2540.
เลขเรียก
QR92.B3 ช617
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 สมาคมสถาบันอุดมศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทยเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 24-25 มีนาคม 2536 ณ ห้องสัมมนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ / จัดโดย สมาคมสถาบ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมสถาบันอุดมศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทยเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคม, 2536.
เลขเรียก
QH541 ก525 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การวิจัยลอยแร่เฟลด์สปาร์เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก / พิทักษ์ หาญจวนิช...(และคนอื่นๆ)
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : ฝ่ายสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ กองเศรษฐกิจและเผยแพร่ กรมทรัพยากรธรณี, 2528.
เลขเรียก
QE366 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาจลนพลศาสตร์การตกผลึกของพอลิเมอร์คอมพอสิทที่เตรียมจากพอลิโพรพิลีน (PP) กับพอลิเมอร์ผลึกเหลว (TLCP): เปรียบเทียบระหว่างแบบเส้น (extruded strands) และแบบฟิล์ม (draw films) = Kinetic study of crys...
ผู้แต่ง
ธิดาพร ภววิจารณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QD502 ธ581ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชนิดของผักและผลไม้ที่ปลูกที่หมู่บ้านหินลาด / อำนวย คำตื้อ,นริศย์ วงติถา.
ผู้แต่ง
อำนวย คำตื้อ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : สายงานพืชศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
เลขเรียก
QK364 อ681
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสอนแบบ Peer Instruction เพื่อยกระดับแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่องสมดุลสถิต = Using peer instruction to enhance students' concept on static equilibrium / อัจฉรา ไฝมณี.
ผู้แต่ง
อัจฉรา ไฝมณี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
QC30 อ498 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของสารประกอบออกไซด์โลหะทรานสิชันด้วยวิธีเวทเคมีคัล = Synthesis of transition metal oxide nanoparticles via wet chemical method / กาญจนา วงษา.
ผู้แต่ง
กาญจนา วงษา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QD181.O1 ก425 2549
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารไวแสงเพอร์ไฟริน = Synthesis and characterization of novel porphyrin compounds / อัญชลี ยิ่งสุข.
ผู้แต่ง
อัญชลี ยิ่งสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
QP671.P6 อ525ก 2549
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัยครบรอบ 20 ปี เรื่องสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา : วันอังคารที่ 29 กันยายน 2535 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ / จัดโดย ทบวงมหาวิทยาลัยร่ว...
ผู้แต่ง
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทบวง, 2535.
เลขเรียก
QH541 ก525 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองขั้นพื้นฐาน = Basic design and analysis of experiments / ศุภชัย นาทะพันธ์.
ผู้แต่ง
ศุภชัย นาทะพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
QA279 ศ683 2559
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles