Search again

พบ: 78  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กุดขาคีม" การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน : โครงการวิจัย "การจัดการน้ำระบบย่อยโดยองค์กรชุมชน" กรณีศึกษา ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ / [รุ่งวิชิต คำงาม หัวหน้าโครงการ] ; ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ พรทวี ยอดมง...
ผู้แต่ง
รุ่งวิชิต คำงาม.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547-2552.
เลขเรียก
TC513.T5 ร638,TC513.T48 ร638 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Home Stay Standard Thailand ทำเนียบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทที่ได้รับรองมาตรฐาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 255-.
เลขเรียก
TX907 ฮ932
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการวัสดุเศษเหลือและของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม = Management of by-product and wastes from palm oil industry / กนกพร สังขรักษ์.
ผู้แต่ง
กนกพร สังขรักษ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557.
เลขเรียก
TD899.P254 ก124 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การย้อมสีธรรมชาติและสารช่วยติดสีธรรมชาติในประเทศไทย : กระบวนการและแหล่งผลิต = Natural dyes and mordants in Thailand : Processes and productions / สิทธิชัย สมานชาติ.
ผู้แต่ง
สิทธิชัย สมานชาติ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มูลนิธีภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะเอเชีย, 2561.
เลขเรียก
TP919 ส722ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ = Topographic surveying / ปราณี สุนทรศิริ.
ผู้แต่ง
ปราณี สุนทรศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก
TA535 ป446 2543
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / โดย สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
ผู้แต่ง
สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2564.
เลขเรียก
TD313.T48 ส749 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การสัมมนาโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี : ปัญหาและแนวทางแก้ไข 29 มีนาคม 2546 ห้องประชุมนานาชาติชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ] .
ผู้แต่ง
การสัมมนาโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แมนนี่ พริ้นติ้ง โปรเซส, 2546.
เลขเรียก
TD195.M5 ก525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจเส้นทาง = Route survey / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย
ผู้แต่ง
ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แผนกวิชาช่างสำรวจ คณะวิชาช่างโยธา วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2550.
เลขเรียก
TE209 ย144 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม / โดย วศิน อิงคพัฒนากุล.
ผู้แต่ง
วศิน อิงคพัฒนากุล.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียก
TD171.5.T5 ว357
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและสร้างกังหันลมแบบเพลาตั้งสำหรับความเร็วลมต่ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ขาดแคลน = Design and construction of a vertical axis wind turbine applied in low wind speed condition for electricity...
ผู้แต่ง
พรเทพ สุรมาตย์.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
TJ828 พ242 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม / กนกพร สว่างแจ้ง.
ผู้แต่ง
กนกพร สว่างแจ้ง.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียก
TD194.6 ก124 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร / รวบรวมโดย ไชยยุทธ ณ นคร.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียก
TH245.T5 ข291
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles