Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น กาฬสินทร์ อุดรธานี หนองคาย / โดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผู้แต่ง
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2546.
เลขเรียก
G155.T5 ม246มข
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมข้าว : พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนาเทคโนโลยีของอดีต ประเพณีในปัจจุบัน ตำนานแห่งอนาคต / เอี่ยม ทองดี.
ผู้แต่ง
เอี่ยม ทองดี.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : คณะกรรมการเผยแพร่, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2551.
เลขเรียก
GT5899.R5 อ927 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เกมโอเทลโล่ผ่านระบบเครือข่าย = Othello network game / โดย วีรวิทย์ ชีพคุณวงศ์.
ผู้แต่ง
วรวิทย์ ชีพคุณวงศ์.
สำนักพิมพ์
2544.
เลขเรียก
GV ว281
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 1 = 1st National environmental conference, Januarey 17-19, 2002 / สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2545].
เลขเรียก
GE5 ก482 [2545]
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9 : 24 - 27 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี = Proceeding of the 9th National environmental confer...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2553].
เลขเรียก
GE5 ก482 2553
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles