Search again

พบ: 108  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
The Theory of the modern stage : an introduction to modern theatre and drama / edited by Eric Bentley.
สำนักพิมพ์
New York : Applause, c1997.
เลขเรียก
PN1657 T396 1997
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Xian dai Han yu ci dian : Han Ying shuang yu = The contemporary chinese dictionary : Chinese-English edition / Zhonguo she hui ke xue yuan yu yan yan jiu suo ci dian bian ji shi bian.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2003.
เลขเรียก
PL1420 X535 2003
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Xin hua ci dian = Xinhua cidian / Shang wu yin shu guan ci shu yan jiu zhong xin xiu ding.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2008.
เลขเรียก
PL1420 X554 2008
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Xin hua fan yi ci ci dian = Xinhua fanyici cidian / Shang wu yin shu guan ci shu yan jiu zhong xin bian xie.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2008.
เลขเรียก
PL1301 X565 2008
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Xin hua yan yu ci dian = Xinhua yanyu cidian / Shang wu yin shu guan ci shu yan jiu zhong xin bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2005.
เลขเรียก
PL1497 .X565 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Xin hua zi dian = Xinhua zidian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2008.
เลขเรียก
PL1420 H7 2008
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Xin hua zi dian = Xinhua zidian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2009.
เลขเรียก
PL1420 H7 2009
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
You xue zai Zhongguo : Han yu duan qi ban yu yan wen zi zong he jiao cheng = A study tour in China / Zhou Jian zhu bian ; Jinan da xue Hua wen xue yuan bian.
สำนักพิมพ์
Bei jing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1999.
เลขเรียก
PL1129.E6 Y68 1999
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
You xue zai Zhongguo : Han yu duan qi ban yu yan wen zi zong he jiao cheng = A study tour in China / Zhou Jian zhu bian ; Jinan da xue Hua wen xue yuan bian.
สำนักพิมพ์
Bei jing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1999.
เลขเรียก
PL1129.E6 Y68 1999
หนังสือ Loading...

image
Zhuo yue shang wu han yu jiao cheng. Ren Changhui zhu bian ; Zhu Minqi, Zhang Li, Chen Hongyu bian zhu.
ผู้แต่ง
Ren, Changhui.
สำนักพิมพ์
Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, 2005.
เลขเรียก
PL1129.E5 R46 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการอุตสาหกรรม / กิตติ กอบัวแก้ว.
ผู้แต่ง
กิตติ กอบัวแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2550.
เลขเรียก
PC2271 ก671
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การร่างสัญญา : ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร.
ผู้แต่ง
จุมพต สายสุนทร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียก
PE1116.L2 จ637 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากลวิธีการประพันธ์ แนวคิดและคุณค่าที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "สายลมกับทุ่งหญ้า" ของวิเชียร ไชยบัง/ มัทนา ชิโนดม.
ผู้แต่ง
มัทนา ชิโนดม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
PN147.5 ม346ก
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาษาพาดหัวข่าวบันเทิงไทยในนิตยสารกอสซิปสตาร์ (Gossipstar) / มัณฑนา พุทธขันธ์.
ผู้แต่ง
มัณฑนา พุทธขันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
PN4781 ม335ก 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาษาโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากนิตยสารแอล (ELLE) / เอกลักษ์ เพ็งจันทร์.
ผู้แต่ง
เอกลักษ์ เพ็งจันทร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
P301.5.A38 อ881ก 2552,HF อ881
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles