Search again

พบ: 101  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ปูนซีเมนต์ ปอซโซลานและคอนกรีต / โดย ปริญญา จินดาประเสริฐ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล.
ผู้แต่ง
ปริญญา จินดาประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมคอนกรีตไทย (ส.ค.ท.), 2547.
เลขเรียก
TA439 ป458
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลของปริมาณเลดออกไซด์และแอนติโมนีไตรออกไซด์ต่อสมบัติของแก้วแมงกานีส-โซดา-ไลม์-อะลูมิโน-ซิลิเกต = Effect of amount of lead oxide and antimonytrioxide on properties of manganese-soda-lime-alumino-silica...
ผู้แต่ง
กัลยา นามศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
TP862 ก398ผ 2549
หนังสือ Loading...

image
พื้นฐานการบริหารและระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม / ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ์
ผู้แต่ง
ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2541.
เลขเรียก
TS156.8 ย356 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภัยร้ายซ่อนเร้นบุหรี่ไฟฟ้า = Hidden dangers of e-cigarette / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, วศิน พิพัฒนฉัตร, Stephen Harmann.
ผู้แต่ง
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2562.
เลขเรียก
TS2260 ฉ236 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมสูตรเทคนิค = Technical formu / รวบรวมโดย Kurt Gieck, แปลและเรียบเรียงโดย บรรเลง ศรนิล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 1994 , [2547].
เลขเรียก
TA151 ร161
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระบบร้านเช่าวีดิโอผ่านอินเทอร์เน็ต = System for rent VDO via internet / โดย สุพรรณ ชาญเชี่ยว.
ผู้แต่ง
สุพรรณ ชาญเชี่ยว.
สำนักพิมพ์
2544
เลขเรียก
TK5105.875.I57 ส828
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายการวิจัยการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยอาศัยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร = Treatment of wastewater from textile industries by waste product from agriculture sector / หัวหน้าโครงการ ไพรัตน์ แก้วสาร.
ผู้แต่ง
ไพรัตน์ แก้วสาร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
TD745 พ987
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำพองและแม่น้ำชี ประจำปี... / สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : สำนักงาน], 2544.
เลขเรียก
TD370 ก217ว
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพอุตสาหกรรมน้ำดื่มสำหรับชุมชน = Improving process and quality of drinking water industry / คณะผู้วิจัย สุพัฒน์พงษ์ มัตราช, สุมนา สิริพัฒนากุล.
ผู้แต่ง
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
TD370 ส831
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ = Development of ejector refrigeration for air conditioning application / โดย กุลเชษฐ์ เพียรทอง และคณะ.
ผู้แต่ง
กุลเชษฐ์ เพียรทอง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
TP492 ก725ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม = Development of new amperometric method for determination of sulfite in fruit an...
ผู้แต่ง
มะลิวรรณ อมตธงไชย.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
TP240 ม272ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน = A study of cooling and heating using energy collector / อำไพศักดิ์ ทีบุญมาและคณะ.
ผู้แต่ง
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2549.
เลขเรียก
TK1056 อ697
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง = Cavitation as reaction intensifier to develop continuous biodiesel synthesis / โดย กุลเชษฐ์ ...
ผู้แต่ง
กุลเชษฐ์ เพียรทอง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
TP359.B46 ก725ก 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยสถาบัน ฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / โดย ธิติกานต์ บุญแข็ง,ประจันบาน อ่อนสนิท,สุมาลิ...
ผู้แต่ง
ธิติกานต์ บุญแข็ง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
เลขเรียก
T58.6 ธ586 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการจัดทำอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำในเส้นท่อในระบบจ่ายน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน : Research on leakage detecting equipment for water distribution main of rural water supply sy...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2545.
เลขเรียก
TD927 ร451ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles