Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก / วิสิฐ จะวะสิต ... [และคนอื่น ๆ] ; [บรรณาธิการ ศิริพร โกสุม].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HD9016.T5 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลการตลาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงาน, 2535-
เลขเรียก
HG5415.126 ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นโยบายเกษตร Agricultural policy : การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ วิธีการการดำเนินนโยบายเกษตรของประเทศไทยและต่างประเทศ / ไชยยงค์ชูชาติ.
ผู้แต่ง
ไชยยงค์ ชูชาติ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2554.
เลขเรียก
HD2080.55.Z8 ช881
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อหารูปแบบศูนย์ผลไม้เพื่อการส่งออกและการแปรรูป / โดย คำพล พัวพาณิชย์.
ผู้แต่ง
คำพล พัวพาณิชย์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียก
HD9256.T5 ค371
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานผลการสำรวจสับปะรดโรงงาน รายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2537 / ศูนย์สถิติการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2537?].
เลขเรียก
HD2105.8 ร451 2537
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยเรื่องภาวะการมีงานทำและคุณภาพในการทำงานของผู้จบอุดมศึกษา / [คณะผู้วิจัยในการศึกษาระดับมหภาค อรนุช หลิมประเสริฐ หัวหน้าโครงการ ; นัดดา อังสุโวทัย ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย ติดตามคุณภาพในการทำงานของผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2537.
เลขเรียก
HD5702.5.T5 ร451 2537
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545.
เลขเรียก
HT169.T5 ว577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สรุปผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และองค์การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ... (JFy 1994-1996) = Summary on the outcome ...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองแปลและวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2540].
เลขเรียก
HC60 ส356
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หลักการตลาด = Principles of marketing / ศิริวรรณ เสรีรัตน์...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : S.M. circuit press, 2535.
เลขเรียก
HF5415.15 ห321 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก 71431 = Food business management for export / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชา, 2541-
เลขเรียก
HD9000.5 อ884,HD9000.5 ส747อจ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินและธุรกิจในครอบครัว 714 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชา , 2534-.
เลขเรียก
HG221 อ884,HG221 ส747อ 2534
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักความปลอดภัยในการทำงาน 54103 = Principles of safety at work / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชา , 2545-.
เลขเรียก
HV675 อ884,HV675 ส747อก 2545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการสอนรายวิชาผู้นำสตรีกับสังคมชนบท / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชา , 2526-
เลขเรียก
HQ1390 อ884,HM141 ส41
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โปรแกรม STATISTIX และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ = STATISTIX and statistical data analysis / โดย อนันต์ อิสระเสนีย์.
ผู้แต่ง
อนันต์ อิสระเสนีย์.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [254-].
เลขเรียก
HA32 อ168
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles