Search again

พบ: 12  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง = Community fund project management / โดย นภดล พัฒนะศิษอุบล, นรา หัตถสิน, วิชดา ลิวนานนท์ชัย.
ผู้แต่ง
นภดล พัฒนะศิษอุบล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
HN700.592.C6 น191
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเงินและการบัญชีสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2 : เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการเงินและการบัญชีสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุ...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะบริหารศาสตร์
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, [2545].
เลขเรียก
HF5657.4 ก446
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการบริหารโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด...
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน., 2545.
เลขเรียก
HD69.P75 ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : เอสแอนด์จีกราฟฟิค, 2545.
เลขเรียก
HN40.C6 ก218
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
บริหารศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทฤษฎีองค์การ = Organization theory / สมยศ นาวีการ.
ผู้แต่ง
สมยศ นาวีการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2544.
เลขเรียก
HD37.T5 ส274 2544
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / นุชนารถ โหตระไวศยะ, ธันยมัย เจียรกุล.
ผู้แต่ง
นุชนารถ โหตระไวศยะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
HF น725ป 2556,HF5549.5.J63 น725 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการงานแสดงเทคโนโลยีการเกษตรเพื่ออินโดจีน = Agricultural technology exhibition for Indochina / หัวหน้าโครงการ ธีระพล บันสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2544].
เลขเรียก
HC110.T4 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สังคมวิทยาชุมชนเมืองและชนบท : เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมวิทยาเมืองและชนบทสำหรับบัณฑิตกองทุนหมู่ชุมชนเมืองและชนบท วันที่ 21 มกราคม 2545 / โดย กนกวรรณ มะโนรมย์, เหมวรรณ เหมะนัค, กิติพร โชประการ...
ผู้แต่ง
กนกวรรณ มะโนรมย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN28 ก125
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หลักการตลาดสินค้าเกษตร / สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์.
ผู้แต่ง
สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียก
HD9016.T5 ส234 2546
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หลักการตลาดสินค้าเกษตร / สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์.
ผู้แต่ง
สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียก
HD9016.T5 ส234 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคการวัดผลงานสมัยใหม่ = Modern erformance measurement / ณัพล ชวลิตชีวิน และ ปราโมทย์ ศุภปัญญา.
ผู้แต่ง
ณัฐพล ชวลิตชีวิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2545.
เลขเรียก
HD56.25 ณ342 2545
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ / ปรีชา
ผู้แต่ง
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก
HC79.E5 ป467ศ 2541
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles