Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทยพ.ศ.2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ผู้แต่ง
ธเนศวร์ เจริญเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.
เลขเรียก
JS7404.A1 ธ286 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทยพ.ศ.2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ผู้แต่ง
ธเนศวร์ เจริญเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2550.
เลขเรียก
JS7404.A1 ธ286 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บันทึกเจตนารมณ์ภาคประชาชนจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง / บรรณาธิการ : สันติสุข โสภณสิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง, 2550.
เลขเรียก
JF1358.T5 บ268
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา (อดีต-ปัจจุบัน) / บุญทัน ดอกไธสง.
ผู้แต่ง
บุญทัน ดอกไธสง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมตำราวิชาการแแแและเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547.
เลขเรียก
JF1358.T5 บ464
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร.
ผู้แต่ง
นรนิติ เศรษฐบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียก
JQ1743 น217 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles