Search again

พบ: 49  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
100 เคล็ดลับกำจัดคอเลสเตอรอล / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการใกล้หมอ, เอื้อมพร สกุลแก้ว, จิตระพี บัวผัน.
ผู้แต่ง
เอื้อมพร สกุลแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2549.
เลขเรียก
RM237.75 อ935 2549
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Atlas of medical parasitology with 465 colour illustrations/ ประยงค์ ระดมยศ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.
เลขเรียก
RC119 อ942 2547,QX17 อ942 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
Herbal smile สมุนไพรสร้างรอยยิ้ม / ตรีสุคนธ์.
ผู้แต่ง
ตรีสุคนธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2547.
เลขเรียก
RM666.H33 ต194
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Student study guide to accompany Abnormal psychology / Susan Nolen - Hoeksema, Prepared by Robert N. Davis.
ผู้แต่ง
Nolen-Hoeksema, Susan.
สำนักพิมพ์
Boston : McGraw-Hill, c2001.
เลขเรียก
RC454 .H791 2001
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กดจุดด้วยตนเอง / พนิดา กุลประสูติดิลก แปล ; [บรรณาธิการ: นาถยา กัลโยธิน].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียก
RM723.A27 ก122 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาการวิจัยและพัฒนายาเตรียมรูปแบบของแข็ง : ไกรสีห์ อัมพรายห์.
ผู้แต่ง
ไกรสีห์ อัมพรายห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549.
เลขเรียก
RS201.S57 ก297ก 2549 ล.1,QV785 ก989ก 2549
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตรวจพิสูจน์เชื้อราก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ : Laboratory identification of pathogenic fungi / [เขียนและเรียบเรียง] บงกชวรรณ สุตะพาหะ.
ผู้แต่ง
บงกชวรรณ สุตะพาหะ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ดาราวรรณการพิมพ์ , 2550.
เลขเรียก
RC117 บ113 2550,QW180 ป113 2550
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบและการสกัดแยกสารสำคัญจากสมุนไพร / รัตนา อินทรานุปกรณ์.
ผู้แต่ง
รัตนา อินทรานุปกรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
RS201.E9 ร376 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 1 เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล : วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2546 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผู้แต่ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 1 เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : หมวดผลิตเอกสารวิชาการและตำรา คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียก
RM666.H33 ก475 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ปัสสาวะและของเหลวในร่างกายของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ = Fundamental of urinalysis and body fluid examination / บุญศรี มหากิตติคุณ.
ผู้แต่ง
บุญศรี มหากิตติคุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
RB53 บ572 2550
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย พ่อใหญ่จารย์เคน ลาวงศ์ / [บรรณาธิการ] เสาวภา พรสิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ; สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2539.
เลขเรียก
RA972 ก522 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร : วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร / [บรรณาธิการ สุนันทา สมพงษ์, นิตยา พุทธโกษา, สุภาพร โชคเฉลิมวงศ์].
ผู้แต่ง
การสัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กองโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2546].
เลขเรียก
RM666.H33 ก525 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเปลี่ยนแปลงยาเบื้องต้น = Introduction to drug metabolism / ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา.
ผู้แต่ง
ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พีเอสแอนด์ซัน, 2548.
เลขเรียก
RM301.55 ป398ก 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
ผู้แต่ง
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามบุ๊คส์, 2540.
เลขเรียก
R729.5.R87 พ887 2540,CD005
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กิน-อยู่ เพื่อสุขภาพ เล่ม 1 : อาหารเสริม / เปรมจิตต์ สิทธิศิริ, สุทิน เกตุแก้ว.
ผู้แต่ง
เปรมจิตต์ สิทธิศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2542.
เลขเรียก
RA601 ป712 2542 ล.1
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles