Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ทอรักถักสายใย ผ่านลายผ้านาหมื่นศรี / สุนทรี สังข์อยุทธ์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียก
TT848 ท333
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นี้คือ..ผ้าทอพื้นบ้าน : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการกำหนดมาตรฐานผ้าทอพื้นบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อม / [ประไพ ทองเชิญ นักวิจัย].
ผู้แต่ง
ประไพ ทองเชิญ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2548.
เลขเรียก
TT848 ป334น
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
น้ำพริก : ฐานทรัพยากร วิถีชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / โดย นิรมล ยุวนบุณย์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ : วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2550.
เลขเรียก
TX725.T5 น526,TX725.T5 น526 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผ้ากับวิถีชิวิตของกลุ่มพันธุ์ไท-ลาว สายเมืองอุบล = Textiles and the way of life of the Tai Lao ethnic group of Ubol line / โดย สุนัย ณ อุบล...[และคนอื่น].
ผู้แต่ง
สุนัย ณ อุบล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการ "ผ้า : มรดกร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2536.
เลขเรียก
T1315 ผ281 2536,TT699 ส816ผ 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยระหัดวิดน้ำลำตะคอง : สัญศาสตร์ของเทคโนโลยีพลังน้ำพื้นบ้าน = The Lam Takhong water wheel : the semiotics of a traditional hydropower technology / คณะผู้วิจัยหัวหน้าโครงการ สุริยา สมุทรคุป...
ผู้แต่ง
สุริยา สมุทคุปติ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคึโนโลยีสุรนารี, 2550.
เลขเรียก
TJ860 ส866,TD737 ส863
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านลุ่มน้ำห้วยสำราญ เพื่อพัฒนาอาหารสำหรับการท่องเที่ยวรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ / ปาริฉัตร พงษ์คละ.
ผู้แต่ง
ปาริฉัตร พงษ์คละ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
TX24.5.T5 ป553 2562
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การพัฒนารูปแบบการจัดเลี้ยงวิถีไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมสี่เผ่า จังหวัดศรีสะเกษ / ปาริฉัตร พงษ์คละ.
ผู้แต่ง
ปาริฉัตร พงษ์คละ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
TX911 ป553 2560
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสาน= การสืบสานภูมิปัญญาและมรดกจากธรรมชาติ / จารุวรรณ ธรรมวัตร.
ผู้แต่ง
จารุวรรณ ธรรมวัตร.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : อาศรมวิจัย, 2540.
เลขเรียก
TX369 จ337
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles