Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
รายงานวิจัยเรื่องภาวะการมีงานทำและคุณภาพในการทำงานของผู้จบอุดมศึกษา / [คณะผู้วิจัยในการศึกษาระดับมหภาค อรนุช หลิมประเสริฐ หัวหน้าโครงการ ; นัดดา อังสุโวทัย ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย ติดตามคุณภาพในการทำงานของผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2537.
เลขเรียก
HD5702.5.T5 ร451 2537
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles