Search again

พบ: 35  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
The environmental and socio-economic aspects of tropical deforestation : a case study of Thailand / Suree Bhumibhamon.
ผู้แต่ง
Suree Bhumibhamon.
สำนักพิมพ์
[Bangkok] : Department of Silviculture. Faculty of Forestry. Kasetsart University, 1986.
เลขเรียก
SD418.3.T5 S961
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการผลิตหอยนางรมขนาดใหญ่ / โดย หัวหน้าโครงการ ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์ ; คณะนักวิจัย อุดม กาญจนปกรณ์ชัย ... [และคนอื่น ฯ].
ผู้แต่ง
ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียก
SH371 ศ695
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการขยายพันธุ์กันเกรา = Proppagation of Fragraea fragrans. Roxb. / วสุ อมฤตสุทธิ์.
ผู้แต่ง
วสุ อมฤตสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
SB119 ว363
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก = A study on performance and carcass quality of wild boar using two levels of protein diet unde...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
SB396.3 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์โอกาสการทำธุรกิจโคนมและความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศในลุ่มน้ำโขง (GMS) / ดำรง ลีนานุรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียก
SF245.T5 ก523
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน = Studies on micropropagation and seeding growth in greenhouse of doritis pulcherrima var. buyssoniana / ผู้วิจัย กาญจน...
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2545].
เลขเรียก
SB378.B2 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
ข้าวมารดาแห่งธัญพืชของคนอุษาคเนย์ซ : การจัดการความหลากหลายพันธุ์ข้าวของกลุ่มชาติพันธุ์ / เสถียร ฉันทะ.
ผู้แต่ง
เสถียร ฉันทะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทอินดีไซน์ จำกัด, 2549.
เลขเรียก
SB191.R5 ส894
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คุณภาพและการตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทย / [คณะผู้วิจัย หัวหน้าโครงการ จารุวรรณ บางแวก ; ผู้ร่วมงานวิจัย กิติยา กิจควรดี ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
จารุวรรณ บางแวก.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547.
เลขเรียก
SB191.R5 จ337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทัศนะมิติใหม่ : ยุทธศาสตร์บริหารจัดการงานวิจัยยางพารา (พ.ศ.2550-พ.ศ.2553) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยางของประเทศ / วราภรณ์ ขจรไชยกูล.
ผู้แต่ง
วราภรณ์ ขจรไชยกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553.
เลขเรียก
SB291.H4 ว321
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2550 กรมประมง : วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องประชุมกรมประมง = DEPARTMENT OF FISHERIES AND SOUTHEAST ASIAN FISHERIES DEVELOPMENT CENTER กรมประมง.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการประมง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2550.
เลขเรียก
SH331 ก482 2550
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2552 กรมประมง : วันที่22-24 มิถุยายน 2552 ณ ห้องประชุมกรมประมง = Proceeding The Annual Conference on Fisheries 2009.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการประมง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2552.
เลขเรียก
SH331 ก482 2552
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าพืชอาหารสัตว์ในสภาพพื้นที่ลุ่มดินทราย / โดยประพนธ์ บุญเจริญ, นรินทร บุญพราหมณ์, วันชัย อินทิแสง.
ผู้แต่ง
ประพนธ์ บุญเจริญ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
SB193.3.T5 ป294ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน = Development of indoor cultivation of straw mushrooms / [หัวหน้าโครงการวิจัย] อุทัย อันพิมพ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
SB353.5.S77 อ221
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์บัวบก (Centella asiatatica (L.) Urb.) คุณภาพสูงสำหรับเกษตรกรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี = High quality of asiatic pennyworth (Centella asiatatica (L.) Ur...
ผู้แต่ง
บุญส่ง เอกพงษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2550.
เลขเรียก
SB113.75.T5 บ582
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles