Search again

พบ: 36  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Lecture Notes 1 กฎหมายระหว่างประเทศ / นพนิธิ สุริยะ.
ผู้แต่ง
นพนิธิ สุริยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2547.
เลขเรียก
JX3695 น189 2547
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายพาณิชยนาวี ตอนที่ 2 = Maritime Law / ไผทชิต เอกจริยกร.
ผู้แต่ง
ไผทชิต เอกจริยกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2547.
เลขเรียก
JX4418 ผ951ก 2547
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
ผู้แต่ง
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549.
เลขเรียก
JQ1743 บ572ก
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง = Constitutional Law and Political Institution / กิจบดี ชินเบญจภุช.
ผู้แต่ง
กิจบดี ชินเบญจภุช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2548.
เลขเรียก
JQ1743 ก659ก 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย / จิตติ ติงศภัทิย์.
ผู้แต่ง
จิตติ ติงศภัทิย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา , 2546.
เลขเรียก
JQ1745.A55 จ419
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย : ในคดีปกครองประเภทสิ่งแวดล้อม การผังเมือง อาคาร โรงงาน และเหตุเดือดร้อนรำคาญ / ภานุพันธ์ ชัยรัต.
ผู้แต่ง
ภานุพันธ์ ชัยรัต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2549.
เลขเรียก
JC599 ภ447,KPT2460 ภ447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำถามและแนวธงคำตอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2555.
เลขเรียก
JQ1748 ค356พ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษา / โดย องค์การนิรโทษกรรมสากล แห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การนิรโทษกรรมสากล แห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียก
JC599.T5 ค697 2543
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประชาธิปไตย--รากหญ้า = Democratic grass-roots / บุญทัน ดอกไธสง.
ผู้แต่ง
บุญทัน ดอกไธสง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2552.
เลขเรียก
JQ1749.A15 บ464
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
ภาวะไร้สัญชาติ-ไร้รัฐ ชายแดนอีสาน คนลาวอพยพ / สุชาดา ทวีสิทธิ์, สุรสม กฤษณะจูฑะ.
ผู้แต่ง
สุชาดา ทวีสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
HQ281 ส789 2555,JV8754.7 ส789 2555,K3025 ส789
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประวัติรัฐธรรมนูญไทย / เรียบเรียงโดย คณิน บุญสุวรรณ.
ผู้แต่ง
คณิน บุญสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา , 2542.
เลขเรียก
JQ1743 ค132
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 : ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย.
ผู้แต่ง
สมยศ เชื้อไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2549.
เลขเรียก
JQ1743 ส274ร 2549
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี...สำนักงานยุติธรรมจังหวัด / สำนักงานยุติธรรมจังหวัด.
ผู้แต่ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, 2551.
เลขเรียก
JQ1748,รายงานประจำปี
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปีงบประมาณ ... / สำนักงานศาลยุติธรรม.
ผู้แต่ง
สำนักงานศาลยุติธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550.
เลขเรียก
JQ1748 ศ365,รายงานประจำปี
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles