Search again

พบ: 31  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Pocket garden สวนสวยกินได้ / [บรรณาธิการ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2558.
เลขเรียก
SB320.9 พ482 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กว่าจะเป็นธุรกิจโรงสีชุมชน : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกี่ยวกับข้าวปลอดสารพิษ : กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ จังหวัดยโสธร / นันทิยา หุตานุวัตร, ณรงค์ หุตานุวัตร.
ผู้แต่ง
นันทิยา หุตานุวัตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2543.
เลขเรียก
SB191.R5 น431
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการปลูกต้นยางนา / บรรณาธิการ สุพัฒน์ เงาะปก.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2552.
เลขเรียก
SD397.D5 ค695
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
งานวันเกษตรแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา : 2-11 มีนาคม 2550 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
S557.T364 ว423
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ฉันจะเป็นชาวนา : คู่มือทำนาอินทรีย์สำหรับคนรุ่นใหม่ / เขียนโดย สิริยากร พุกกะเวส.
ผู้แต่ง
สิริยากร พุกกะเวส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : OOM, 2555.
เลขเรียก
SB191.R5 ส732
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทุกส่วนของปาล์มน้ำมันล้วนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น / บรรณาธิการ นิรันดร์ สุมาลี.
ผู้แต่ง
นิรันดร์ สุมาลี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียก
SB299.P3 ท549 2556
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นวัตกรรมทางวิศวกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเข้มแข็ง : การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 6 - 7 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐ...
ผู้แต่ง
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2553.
เลขเรียก
S674.43.T5 ว754 2553
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทปฏิบัติการสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของชีววัสดุ / ปานมนัส ศิริสมบูรณ์, จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์, มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงษ์.
ผู้แต่ง
ปานมนัส ศิริสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547.
เลขเรียก
S675.3 ป547 2547
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปาล์มน้ำมัน : การปรับปรุงขยายพันธ์ การปลูกและการจัดสวน / บรรณาธิการ นิรันดร์ สุมาลี.
สำนักพิมพ์
สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
เลขเรียก
SB299.P3 ป561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม / อำนาจ สุวรรณฤทธิ์.
ผู้แต่ง
อำนาจ สุวรรณฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียก
S633 อ686 2553
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมปฐพีวิทยา / คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียก
S592 ป152 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ฟูกูโอกะคิด แต่ลุงแหวงลูกชาวนาทำสำเร็จในเมืองไทย / โดยแสวง รวยสูงเนิน.
ผู้แต่ง
แสวง รวยสูงเนิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊คส์,2555.
เลขเรียก
S605.5 ส969
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มือใหม่จัดสวนระเบียงและดาดฟ้า= Easy terrace & rooftop gardens / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.
ผู้แต่ง
ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียก
SB473 ท488 2556,Pocketbook ท488ม 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ = Fruit ripeness assessment system using an electronics nose / อธิพงศ์ สุริยา และมงคล ปุษยตานนท์.
ผู้แต่ง
อธิพงศ์ สุริยา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
S674.43.T5 อ146
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles