Search again

พบ: 66  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Talk time : เจาะใจคนดัง / โดย กองบรรณาธิการนิตยสาร Update.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543-.
เลขเรียก
CT1541 ท333
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Who? : รู้รอบยอดบุคคลของโลก / นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ; คณะบรรณาธิการ ดนัย ไชยโยธา, พัชนิภา ชาวแพรกน้อย, สุพัตรา เอ่าซุ่น.
ผู้แต่ง
นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บุ๊ค พ้อยท์, 2551.
เลขเรียก
CT203.T35 น625 2551
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ฐานรากตื้นบนดินอ่อนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้แต่ง
กำจรเดช หัดสิม
เลขเรียก
CEP 0024
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรรมกรข่าว 2 รับงานเหมา / สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
ผู้แต่ง
สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547.
เลขเรียก
CT1548.S8 ส328ก 2547/17
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การกำจัดสนิมในน้ำบาดาล
ผู้แต่ง
สุขสันต์ เพ็ชระ
เลขเรียก
CEP 0010
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนเมืองน่าอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข
ผู้แต่ง
อำนวย วงศ์วรรณา
เลขเรียก
CEP0058
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบคานคอนกรึตแบบไม่ทำลาย
ผู้แต่ง
บุญนำ คำคง
เลขเรียก
CEP 0049
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนา Worksheet สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคานต่อเนื่องโดยวิธีมุมลาด-ความแอ่น
ผู้แต่ง
เหรียญทอง เชื้อนิล
เลขเรียก
CEP 0050
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาข้อมูลดินสำหรับการออกแบบฐานรากในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้แต่ง
เกรียงไกร บุญพล
เลขเรียก
CEP 0002
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาไฟล์ต้นแบบ Math CAD200 สำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก/ จิตรพล เดชา.
ผู้แต่ง
จิตรพล เดชา.
เลขเรียก
CEP 0018
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์สภาพการจราจรและขนส่งผลจากการศึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่ง
ผู้แต่ง
ธรวิทย์ สุภาทิพย์
เลขเรียก
CEP 0043
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จแบบผนังน้ำหนักของบ้านพักอาศัยด้วยซอฟแวร์เชิงพาณิชย์
ผู้แต่ง
เกรียงไกร พมหมชัย
เลขเรียก
CEP0057
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์และออกแบบด้วยโปรแกรม STAAD-III
ผู้แต่ง
ธนวืชช์ มีโต
เลขเรียก
CEP 0011
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมขี้เถ้าแกลบบดและปูนขาว
ผู้แต่ง
จักรพันธ์ ทัพขวา
เลขเรียก
CEP 0017
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาปริมาณน้ำฝนที่ทำให้เกิดน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2543
ผู้แต่ง
ณัฐพงษ์ คงกระพันธ์
เลขเรียก
CEP 0016
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles