Search again

พบ: 450  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดขอนแก่น / รุ่งอรุณ บุญสายันต์ ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
รุ่งอรุณ บุญสายันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.K5 ร649ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดชลบุรี / วิเชียร ตันศิริคงคล.
ผู้แต่ง
วิเชียร ตันศิริคงคล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.C7 ว559ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดชัยภูมิ / อนุสรณ์ พัฒนศานติ์, เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก, พีรพล สุคโต.
ผู้แต่ง
อนุสรณ์ พัฒนศานติ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.C4 อ231ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดชุมพร / วัชระ ศิลป์เสวตร์.
ผู้แต่ง
วัชระ ศิลป์เสวตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.C8 ว382ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดตาก / ทนงศักดิ์ ยาทะเล.
ผู้แต่ง
ทนงศักดิ์ ยาทะเล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.T3 ท115ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดนครศรีธรรมราช / อนันต์ ลิขิตประเสริฐ.
ผู้แต่ง
รงค์ บุญสวยขวัญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.N45 ร113ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดบุรีรัมย์ / อนันต์ ลิขิตประเสริฐ ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
อนันต์ ลิขิตประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.B8 อ165ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดปทุมธานี / ดอน สุขศรีทอง.
ผู้แต่ง
ดอน สุขศรีทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.P2 ด275ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัทมา สูบกำปัง.
ผู้แต่ง
ปัทมา สูบกำปัง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.P7 ป533 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดพิษณุโลก / ยรรยง เฉลิมแสน ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ยรรยง เฉลิมแสน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.P46 ย144ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดลำปาง / สายฝน สุเอียนทรเมรี.
ผู้แต่ง
สายฝน สุเอียนทรเมรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.L3 ส661ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดศรีสะเกษ / ปกรณ์ชัย สุพัฒน์.
ผู้แต่ง
ปกรณ์ชัย สุพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.S51 ป116ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดสกลนคร / ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง.
ผู้แต่ง
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.S2 ป156ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดสงขลา / บูฆอรี ยีหมะ.
ผู้แต่ง
บูฆอรี ยีหมะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.S6 บ691ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2554: จังหวัดสุพรรณบุรี / ฐปนรรต พรหมอินทร์.
ผู้แต่ง
ฐปนรรต พรหมอินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749.A53.S91 ฐ139ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles